Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/129

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

119

Lars Dinesen.

tingelser har været et ypperligt og uundværligt Medlem af Hærudvalgene følger af sig selv.

I Finantsudvalget ligger særlig alt Bygningsvæsen under ham, og han skal, hvad selv hans Modstandere indrømme, heri have erhvervet sig en fortrinlig Indsigt. Dinesens Rigsdagsvirksomhed har i det Hele mest Betydning i Udvalgene, samt i organisatorisk Partigjerning.

Han taler ikke meget i Salen, men man kan være vis paa, at naar han tager Ordet, har han et virkeligt Bidrag at yde til Belysning af den paagjældende Sag. Han er stærk om end ikke altid fin i Debatten, og han slaar igjen, saa det føles. Han taler med stor Lethed i et meget klart og koncist Foredrag, der kun skæmmes af en udpræget sjællandsk Dialekt.

Vil man have et rigtigt Blik over Dinesens politiske Evner, maa man imidlertid se ham ved et bevæget Vælgermøde, helst naar han staar ene omgivet af farlige Modstandere. Saa kan han være stor. Hans Hukommelse, hans Indsigt i Sagerne og hans Aandsnærværelse kommer ham her ypperlig til Nytte. Han gjennemgaar grundig en Modstander og i samme Øjeblik, han slutter en Tale, forlanger han Ordet igjen, for at imødegaa en ny Modstander, der skal til at tale. Saaledes kan han blive ved med en forbavsende Utrættelighed og usvækket Friskhed. Selv i en Forsamling af Modstandere kan han slaa an; han kjender sine Pappenhejmere og véd at tage dem paa rette Maade.

Dinesen har vist aldrig lidt et egenligt Nederlag; thi selv om han er bleven besejret, har han altid tilkæmpet sig Forsamlingens Agtelse og Erkjendelsen af, at han har kæmpet som en Mand. Han har altid klare og ofte særdeles gode Grunde at fægte med, men han kan undertiden ogsaa ynde at appellere til Tilhørernes Lattermuskler ved Vittigheder og morsomme Indfald. Det lykkes ham ofte, men det fører ham ogsaa undertiden paa Afveje, saa at han bliver mindre smagfuld, men mere irriterende.

Ligesom Berg har været Venstres ihærdigste og ivrigste Agitator, saaledes har Dinesen været Højres. Han giver vist ikke Bergs 600 Mil noget efter; er der nogen i Højre, der