Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/128

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

118

Lars Dinesen.

Selskabslivet. Ja, en af vor Handelsstands ypperste gjorde endog en Udenlandsrejse med Dinesen, hvorved dennes Kundskaber og praktiske Blik naturligvis yderligere udvikledes. Ogsaa paa mangt et Herresæde blev han en velkommen Gjæst, hvis beskedne men dog sikre Optræden overalt fandt Bifald.

Den Lykke, han gjorde, skadede dog hverken Manden eller Politikeren. Han vedblev med stor Flid at passe sin Rigsdagsgjerning, og han satte sig med stor Omhu ind i enhver Sag.

Hans Kræfter bleve nu ogsaa lagte stærkt i Beslag; han havde allerede længe været Medlem af Finantsudvalget; nu kom han tillige ind i en Række andre Udvalg, men hans store Arbejdsdygtighed satte ham istand til at fylde de forskjellige Stillinger ud. Ethvert Hverv, der blev ham overdraget, udeførte han med stor Omhu og Samvittighedsfuldhed.

Det, at han blev brugt saa meget, gjorde naturligvis, at han kom tilbunds i en Række indviklede Sager, men selv paa Omraader, hvor han ikke havde nogen Særvirksomhed, satte han sig nøje ind i de paagjældende Lovarbejder og deres Gang. Venstre har saa ofte pralet af, at Berg var saa mærkelig „slagfærdig” til Enhver Tid, og det er han ganske vist ogsaa, i alle Tilfælde mere end nogen anden Venstremand, men denne Slagfærdighed findes ogsaa hos flere Højremedlemmer og ganske ubetinget hos Dinesen. Det har han lagt for Dagen ved mange Lejligheder, og det er ved saare mangen Dyst kommet ham til Gode. Han har fulgt godt med og er som faa fuldstændig inde i Sagerne.

Han har en fortrinlig Hukommelse og megen Aandsnærværelse, saa at der skal Held til at sætte ham i Spørgsmaal om Sagernes Detailler og deres historiske Gang. Men han har som alle andre Mennesker, sine særlige Kjæpheste og det er Forsvarsministerierne. Her besidder han en for sin Stilling overordentlig Sagkundskab, som det maa have kostet meget Arbejde og megen Interesse, at erhverve. Selv i særlige Fagspørgsmaal har han undertiden lagt en overraskende Indsigt for Dagen, og der gives vist ikke mange Officerer, der i højere Grad end Dinesen har Personalet ved Land- og Søvæsenet i Hovedet, ikke blot Navne, men Alderen, Stillingen i Aldersordenen og Avancementschancerne. At han med saadanne Be-