Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/137

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

127

Fogtmann. — Gad.

vistnok nærmest har sin Rod i hans Ungdom og forhaabentlig med Tiden vil blive overvundet af den Besindighed og Alvor, der skal ligge paa Bunden af hans Natur.

Ved næstsidste Valg kæmpede Ingeniør Lunn mod Fogtmann og naaede det højst respektable Tal af 775 Stemmer imod Fogtmanns 990, ligesom der i det hele i Holbækkredsene rører sig et vaagnende og voksende Højreliv, som med Tiden kan føre til Sejr. Et saadant Stemmetal, som Højre i 1879 mødte frem med, varsler just ikke om, at Fogtmann sidder saa særdeles fast i denne Kreds, men saa længe den sender en Venstremand til Thinge, vil man foreløbig ikke have noget imod at beholde Fogtmann.

Ogsaa ved sidste Valg havde han henved 250 Stemmer flere end Modkandidaten.


Gad.

Chef for det statistiske Bureau i Kjøbenhavn. Født den 8. April 1827.


Der er en Gang sagt om Gad, at Politikere af hans Natur og Gaver maatte enhver parlamentarisk Forsamling være glad ved; thi han hørte til den tunge, men sikre Ballast, som forhindrede for stærke Slingninger til den ene eller den anden Side.

Denne Betragtning er vistnok i det hele rigtig, men den gjælder jo iøvrigt om ethvert virkeligt Mellemstandpunkt, og den gjaldt, da den blev fremsat, Mellempartisten Gad, ikke den nuværende Højremand, der repræsenterer Kjøbenhavns sjette Valgkreds.

Der gives saare mange Mennesker, som nære en taaget og uklar Begejstring for et Mellemparti og altid haabe paa et saadant som det eneste Middel til at komme ud af Tidens Uføre. Et dygtigt Mellemparti kan sikkert ogsaa gjøre god Nytte, men langt fra under alle Betingelser.

Et Mellemparti maa ikke være for stærkt og i alle Tilfælde ikke danne et Kammers Majoritet; thi saa ophører det at være Mellemparti; men paa den anden Side maa heller intet af de modstaaende Partier have absolut Majoritet, thi saa suspenderes