Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/138

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

128

Gad.

Virkningen af et Mellemparti. Endelig er det et stort Spørgsmaal, om i Tider, hvor Kampen er stærkt tilspidset, et Mellemparti kan gjøre væsentlig Nytte som saadant, i alle Tilfælde næppe, hvor Kampen er udartet til en Strid mellem Statsmagterne. I en Reformkamp kan et Mellemparti faa afgjørende Betydning og gjøre Gavn, naar det er stærkt nok til at kaste Sejren over paa den ene eller anden Side, og naar det ledes med virkelig Dygtighed og Klogskab; men den ubetingede Begejstring for et Mellemparti og Troen paa dets saliggjørende Indflydelse er sikkert meget overdreven.

Der har dog til alle Tider været ivrige Apostle for et saadant Parti, og Gad har været en af dem. Hans mæglende, sindige Natur var just anlagt for en slig Mellemstilling, og han fæstede Blikket saa skarpt paa en saadan, at han oversaa, at man ogsaa indenfor et af Kamppartierne kan udføre den samme Rolle ved at holde igjen og raade Partifællerne til Maadehold og Besindighed.

Gad var, sammen med Overretsassessor Nyholm og Professor Frederiksen, Medstyrer og Medstifter af vort sidste Mellemparti, der efterhaanden led saa sørgelige Nederlag paa Valgtribunerne, at Partiet af sig selv ophørte at eksistere. Nogen fremtrædende Rolle kom dette Parti ikke til at spille, og det gjorde heller ikke væsentlig Nytte. Nu ere Partiresterne optagne i Højre, og selve Chefen, Gad, repræsenterer den mest udprægede Højrekreds her i Landet.

Gud blev første Gang valgt ind i Rigsdagen fra Fredericia den 14de Avg. 1858, da han med 211 Stemmer slog begge Modkandidaterne, Pastor Høeg og Baadfører Jakobsen.

Gad holdt sig indtil den ulykkelige Valgdag den 25de April 1876. Han havde i Begyndelsen ikke nogen stor Modstand at overvinde for at bevare Kredsen; en Gang stillede Avditør Wolff sig imod ham, men trak sig tilbage efter Kaaringen, og en anden Gang stillede en Gaardejer Holt sig, men naaede kun 97 St.

Fra 1866 begyndte Modstanden for Alvor. Ved det første Valg dette Aar naaede Gaardejer H. Hansen 369 Stemmer, medens Gad fik 694 og ved det andet Valg samme Aar fik ovennævnte Hansen 218, Gad 414 Stemmer. I 1869