Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/14

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

4

Christen Aaberg. — Alberti.

Det gjør et monotont Indtryk, at høre ham tale, og han vil aldrig blive af dem, der kan begejstre paa en Talerstol. Men læs, hvad Manden siger, eller hør opmærksomt Paa ham, saa vil man snart erkjende, at det baade er noget Godt og noget Grundigt, man faar at høre. Der er maaske for lidt Sving ved Aaberg baade i hans Tanke og i hans Tale, men saa er der til Gjengjæld desto mere Soliditet og Sundhed. Og det er nok saa meget værd. Aaberg tager sin Rigsdagsgjerning med megen Alvor, og han udfylder den med stor Ære.

Saadanne Rigsdagsmænd og saadanne Bønder, og vi vare bedre farne, end vi nu ere!

Lemvigkredsen har tidligere været repræsenteret af den bekjendte Stænderdeputerede Ole Kirk, af Proprietair Boserup, Mølleeier Brockdorff og Grev Schulin.Alberti.

Overretsprokurator i Kjøbenhavn. Født den 12. Maj 1814.


Overretsprokurator C. C. Alberti hører til vort politiske Frihedslivs Veteraner, jeg viger ikke tilbage for at sige hæderlige Veteraner; thi for den politiske Opfattelse og for det Parti, han tilhører, har han været en ufortrøden og ihærdig Stridsmand.

Ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag den 5. Oktober 1848 stillede Alberti sig i Slagelse sammen med Etatsraad Neergaard til Gundersløvholm og forhenværende Kultusminister Fischer. Neergaard blev valgt med 506 Stemmer, medens Alberti fik 253 og Fischer — kun 7. Aaret efter — i December 1849 — stillede Alberti sig i Sorø og valgtes her med 611 Stemmer mod senere Biskop P. Chr. Kierkegaard, der kun opnaaede 303 Stemmer. Siden har Alberti uafbrudt repræsenteret Sorøkredsen — med Undtagelse af et Par Maaneder i 1865, hvor han under Forfatningskampen traadte ud af Rigsraadet, men dog Ved første Opløsningsvalg atter stillede sig —