Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/13

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

3

Christen Aaberg.

Da Venstres Stormløb havde bragt Friheden i Fare, sluttede Aaberg sig, trods al øvrig Meningsulighed, til dem, der af al Magt vilde værne Friheden mod slige Angreb, og han har været blandt de trofaste og solide Forbundsfæller, som man til enhver Tid vidste, hvor man havde dem.

I 1868 valgtes Aaberg ind i Finansudvalget og gjorde her ved sin Flid og sin grundige Indsigt i mange Sager stor Nytte. Det var sikkert baade en stor Fejl og en stor Forurettelse, da Højre i 1876 lod ham falde ved Finansudvalgs-Valget, og det har man ogsaa erkjendt. I 1879 opstillede Højre igjen Aaberg til Finansudvalget, og det skyldtes kun en Tilfældighed og et Uheld, at han ikke valgtes. Nu er han atter valgt derind.

Aaberg har paa enkelte Omraader gjort megen Nytte i Rigsdagen. Hedesagen, Træplantningen og Kystsikringen paa Jyllands Vestkyst have i ham havt en ufortrøden og dygtig Talsmand. Hans jydske Sejghed kom disse Sager tilgode. Ved enhver Lejlighed bragte han dem frem og talte for dem, og uagtet Folkethingets Medlemmer ofte ved Finanslovens Behandling i store Masser flygtede ud, naar disse just ikke morsomme Sager fik deres omhyggelige og ufortrødne Omgang, saa rokkede det ikke Vestjyden, han stod, hvor han stod, og sagde, hvad han mente burde siges. Af de nævnte Sager har Aaberg en af Alle uomstridt Fortjeneste; men et Anlæg er der, som ligefrem kan siges at skyldes ham, og det er Jernbanen fra Vemb til Lemvig. Den er, hvis overhovedet sligt kan kaldes en Enkelts Værk, Aabergs Bane og ingen Andens.

Der har været Tale om, at der ved flere Valg var Fare for Aabergs Gjenvalg i sin Valgkreds. Det vilde dog være den største Uretfærdighed og den største Uklogskab, om Kredsen vragede en Mand, der har gjort sig saa fortjent af den, som Aaberg har, en Mand, der nyder udelt Agtelse hos Alle, og som er afholdt baade af Venner og Modstandere.

Aaberg er en Mand paa over 60 Aar, men kraftig og rørig. Det er en høi, stærkt bygget og net Mand med et aabent Ansigt. Han taler ikke meget i Rigsdagen; men man kan være vis paa, at naar han siger noget, saa er der Hold i det. Han har et temmelig daarligt Organ og er ikke egenlig veltalende.