Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/163

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

153

Harald Holm. — Villads Holm.

af og til blev Pladsen gjort ham stridig, men altid med ringe Held.

Ved Valget den 20. September 1872 forlod Cornelius Petersen Kredsen og stillede sig i Kjerteminde, formodentlig fordi han følte Grunden vakle under sig i Verninge. Her valgtes da Venstremanden Hans Madsen fra Ferritslev, en af „de tre fynske Frihedshelte”. Imod ham stillede i 1873 H. M. Petersen sig, men led et afgjørende Nederlag. Madsens Stilling var utvivlsom sikker, men saa gik han af private Grunde sin Vej og afløstes af Harald Holm, der ogsaa synes at sidde fast i Sadlen; ved Valget i 1879 slog han i ethvert Fald Modkandidaten, Friskolelærer Appel fra Ryslinge med 838 mod 328 Stemmer. Ved Valget den 24. Maj 1881 vandt han en let Sejr over Oberst Vaupell, og det uagtet denne efterhaanden blev dreven til at erklære sig for Venstremand af det reneste Vand. Selv Højre ønskede under disse Forhold Holm valgt.

Højre har i det hele Grund til at sige om ham, som om saa mange andre Venstremænd: „lad os kun beholde ham, indtil Sejren en Gang bliver vor”.


Villads Holm.

Gaardejer i Ferslev ved Aalborg. Født den 10. Januar 1829.


I den bekjendte jyske Stændervise var et agtbart Medlem af Viborg Stænderforsamling betegnet omtrent saaledes:

Og vil Du have en Model
Paa Studeprangerjyskhed,
N. N. en saadan er saa vel
Som Josef en paa Kyskhed.

Det lille Vers gjorde i sin Tid megen Lykke, og den lidt drabelige Betegnelse: „Studeprangerjyskhed”, som ved denne Lejlighed blev opfunden, fandt man morsom og karakteriserende. Men i ond eller nedsættende Betydning tog man ikke Ordet.