Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/169

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

159

Holstein-Holsteinborg.

Nu taler han sjælden i Rigsdagen, men i tidligere Dage hørte han til de hyppige Talere, og navnlig i specielle Spørgsmaal kunde man være sikker paa, at den lille Greve vilde være med. Han taler ganske godt med en noget haard Stemme, og det er gjærne fornuftige og praktiske Betragtninger, han lader komme til Orde. En vid politisk Horisont har han ikke, men et praktisk og følgerigtigt Syn paa den enkelte Sag.

Han stemte og talte i sin Tid mod Hærloven af 1867, men da saa Loven var vedtaget, tog han øjeblikkelig dens logiske Konsekventser og baade talte og stemte senere for enhver Bevilling, den nu engang vedtagne Hærlov gjorde nødvendig, en Logik, Venstre som bekjendt ikke besad. Nu er det som sagt sjælden, man hører ham tale, og heller ikke i Udvalg spiller han nogen Rolle; men man ser ham daglig i Salen, livlig og bevægelig som altid og følgende Debatten med synlig Opmærksomhed og Interesse.

Greven blev første Gang Rigsdagsmand i 1856. Det var til Rigsraadets Landsthing, han da valgtes. I 1865 valgtes han til Rigsraadets Folkething i Sorø Amts fjerde Valgkreds, hvor han med 702 Stemmer mod 493 slog Malermester P. E. Olsen.

Under Grundlovskampen i 1866 stillede den bekjendte Smed Søren Jensen fra Rude sig imod Greven, men blev fuldstændig slaaet. Ved det andet Valg i 1866 stod Greven ene og ligeledes i 1869. Derimod søgte i 1872 den senere Folkethingsmand Kruse og i 1873 Stenbæk at fortrænge Greven, men Forsøgene mislykkedes trods store Anstrængelser.

Paa den sørgelige Valgdag den 25. April 1876 faldt den stolte Grene for Gaardejer Feldthusen, der naaede 949 St., medens Greven fik 882, og blandt de mange følelige Tab, Højre led paa hin Valgdag, regnedes Tabet af Skjelskørkredsen for et af de føleligste.

Dog Greven og hans Mænd laa ikke stille; Nederlaget ansporede dem til fornyede Anstrængelser, og den 3. Januar 1879 kronedes disse med Held. Grev Holstein vandt en smuk Sejr: 1047 St. mod 875. Dette Udfald virkede saa overraskende paa Venstre, at dette Parti, trods den store Stemmeforskjel, ikke