Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/168

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

158

Holstein-Holsteinborg.

Der er altfor faa af vore Adelsmænd, som ville ofre den behagelige dolce far niente paa deres Herresæder for det virksomme og brydsomme offentlige Liv. Greven fra Holsteinborg er en af de faa, der i fuldeste Maal har bragt det Offer. Han har siden 1856 været Rigsdagsmand, og det en baade flittig og ivrig Rigsdagsmand; han har i fire Aar af vor vanskeligste Periode været Regeringens Chef, han har ved Rejser og Sendelser tjent sin Konge og sit Land, og han har paa mange andre Maader stillet sin Person og sin Virksomhed til det almenes Tjeneste. Sligt fortjener altid megen Paaskjønnelse, det fortjener det naturligvis end mere, naar der maa bringes saa store personlige Ofre som her.

I én Henseende har dette Offer dog ikke været uden Frugt: Greven er mere end de fleste af hans Standsfæller en populær Mand, afholdt af alle og altid sympatetisk bedømt. Man kan iagttage det blot ved at se ham gaa igjennem Kjøbenhavns Gader. Den lille livlige Greve er kjendt af alle, og de velvillige Smil, hvormed han mødes, de godmodige Bemærkninger, der falde om ham, de mange Hilsener, der ydes ham, Hilsener, der besvares paa en rask, frejdig og alt andet end fornem Maade, alt tyder paa, at det er en Mand, man personlig godt kan lide, hvad man saa ellers kan indvende imod ham.

Greven er en lille væver Mand, livlig i sine Bevægelser, livlig og ungdommelig i sin Samtale; han er altid i godt Humør, ler hjærtelig og river andre med sig. Han er en kjøn Mand af et ret distingveret Ydre, han ligner vel en Adelsmand, men uden dog at imponere ved særlig Fornemhed eller Anstand. Hans Gang og Bevægelser ere for livlige til at kunne forenes med anstandsmæssig Værdighed. Hans smukke hvide Haar, der altid er tæt afklippet, hans kraftige, stærkt udstaaende hvide Bakkenbarter give ham et ejendommeligt Udseende.

Grev Holstein-Holsteinborg er ikke nogen særlig begavet og vist heller ikke nogen videre kundskabsrig Mand, men han har jævnt gode Evner, og han kan i ethvert Fald tilstrækkeligt til at kunne gjøre god Nytte her hjemme. Han er derhos en virksom Karakter, der ikke er bange for at tage fat, og han har ikke faa Interesser.