Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/167

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

157

Villads Holm. — Holstein-Holsteinborg.

Holm er personlig afholdt og meget vel set baade af Meningsfæller og Modstandere. Han har ogsaa et vindende Væsen, og i den daglige Omgang er Godmodigheden og Lunet stærkt fremtrædende. Han er derhos livlig, opvakt og interessant; han fortæller godt og morsomt, ser med et ret fint Blik baade paa Personer og Forhold og gjengiver godmodig, men ret pudsig sine Indtryk. Han har smaa selskabelige Talenter, han kan synge, han kan spille sin l'Hombre, han kan være galant imod Damer, og han er i det hele ganske hyggelig at være sammen med, saa at det er let forstaaeligt, om han, som der siges, er med til at danne det selskabelige Centrum indenfor Venstrecirklerne herovre.

Holm er endnu en Mand i sin bedste Alder, og der er baade Fart og Kræfter i ham. Det er at haabe, at han endnu længe vil kunne ofre sine gode Evner i det offentliges Interesse.


Holstein-Holsteinborg.

Lensgreve til Holsteinborg. Født 18. Juli 1815.


Greven fra Holsteinborg hører til Spidsen af Landets Aristokrati. Hans Adel er tilstrækkelig gammel, hans Anerække tilstrækkelig stor og hans Godsbesiddelser tilstrækkelig omfattende til selv i et Land, der er større end vort, at hævde ham en aristokratisk Betydning. Herhjemme er der kun faa Adelsmænd, der overstraale ham.

Selv om han alene var Greven fra Holsteinborg og ikke den offentlige Personlighed, han efterhaanden er bleven, vilde han i vore smaa Forhold være en Mand af Betydning, hvis Besiddelser gav ham Indflydelse og hvis Navn vilde have Klang. Nu da han tillige er en dygtig og virksom Mand i det offentlige Liv, nu da hans Navn ved mere end en Lejlighed har lydt med Hæder, nu har et godt Borgernavn knyttet sig til Adelsnavnet og forlenet det baade med Styrke og Glans.