Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/166

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

156

Villads Holm.

Røst og lod sig føre alt for vidt af ham. Holm arbejder i Øjeblikket ærligt for Reformer, for Resultater, og han har sin ærefulde Andel i de Lovarbejder, de sidste Rigsdagssamlinger fik gjennemførte, der iblandt særlig i Hærlovens og Søværnslovens Gjennemførelse. Herfor fortjener han virkelig Anerkjendelse og Tak.

Paa Møderne i sin Valgkreds har han udkastet et meget mørkt Billede af den politiske Situation i det hele; men denne mørke Stemning kan nok forklares hos Holm, der har en sikker Følelse af at maatte bort fra det Grundlag, hvorpaa der tidligere har været kæmpet, og nu ganske naturligt trykker sig ved at foretage en Svingning, hans sunde Forstand siger ham er bleven nødvendig. Udvikler Situationen sig saaledes, som det ser ud til, vil der ikke gaa mange Aar, inden Holm vil staa som en tapper og dygtig Forsvarer for de konservative Interesser. Det er vistnok mere personlige end saglige Grunde, der vanskeliggjør ham Overgangen.

Men hvad enten det nu bliver saa eller saa, en dygtig Kæmpe vil Holm altid blive; han var det som Oppositionsmand, han vil ogsaa blive det som konservativ. Hans gode Evner og praktiske Sans vil altid give hans Navn Værdi, hvor han staar.

Holm taler godt. Hans Form er god og der er altid noget forstandigt ved, hvad han har at sige. Den, dog ikke stærkt udprægede, jyske Dialekt tager sig slet ikke ilde ud under Foredraget, og hans Livlighed og Varme virker altid heldig. Derhos har Holm en Egenskab som politisk Taler, der i vore Dage ikke er saa lidt værd: han er aldrig smagløs eller plump. Han vejer omhyggelig sine Ord og bestræber sig øjensynlig for at bruge moderate Udtryk. Rives han af Debattens Hede hen til en stærkere Betegnelse, end han ønskede, retter han den i Reglen straks. Og denne tiltalende Kampmaade anvender han ikke blot paa Rigsdagen, men, hvad sjældnere er, ogsaa paa de politiske Møder omkring paa Landet.

Holm er i det hele taget en meget dygtig og en meget brugbar Rigsdagsmand; han er en af de Bønder, der gjøre vor hjemlige Repræsentation Ære. Derfor ser man ham gjerne paa Rigsdagen, selv i Modstandernes Rækker.