Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/180

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

170

Hummeluhr. — Hviid.

Hummeluhr er en meget tyndt begavet Mand og hører ganske utvivlsomt til Thingets svageste Medlemmer, men selv tror han urokkelig baade paa sin Mission, sit Pricip og sine Evner. Der er noget rørende heri, hvilket yderligere forstærkes, naar man erfarer, at han er en brav og agtværdig Personlighed, en uegennyttig og retsindig Karakter.

Skjoldelevkredsen har, foruden af Niels Jensen, tidligere været repræsenteret af Stiftsamtmand Dahl, Gaardejer Jørgen Blach, Gaardmand Jens Pedersen, Skoleforstander Rottwitt og Landinspektør W. Eriksen.


Hviid.

Skolelærer i Odder. Født den 14. Januar 1843.


Ribe Amts anden Valgkreds har en ret interessant Valghistorie. Til den grundlovgivende Rigsdag kæmpede 4 Kandidater om Pladsen, nemlig Gaardmændene H. C. Nielsen og Nis Hansen Christensen, Provst J. B. Daugaard og Herredsfoged C. M. Krone. Hovedkampen stod mellem Provsten og Gaardmand Nielsen; den sidste sejrede med 187 St. mod 156, medens Herredsfogden fik 12 og den anden Gaardmand kun 10 St. Ved Valget den 4de Decbr. 1849 stod Dr. phil. C. M. Poulsen ene paa Valgtribunen og kaaredes. Det samme Var Tilfældet ved det følgende Valg, men derpaa trak Poulsen sig tilbage og overlod Kredsen til Professor Fr. Schiern, der med stor Stemmeflerhed slog Sognefoged J. Pedersen af Aarre. Professoren maatte imidlertid ved et Omvalg samme Aar bukke under for Pastor J. S. Schade, der dog kort efter udtraadte og gav Plads for Hother Hage, som valgtes uden Modkandidat og holdt sig ved 3 følgende Valg. Saa valgtes nuværende General Ankjær, der ved Valget til Rigsraadets Folkething faldt for Kammerraad, Proprietær Jespersen, og