Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/210

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

200

N. P. Jensen. — Ingerslev.

at kunne gjøre Nytte paa Rigsdagen, navnlig i alle militære Spørgsmaal, at man nødig bør savne ham der.

Mange mene, at Jensen er et Krigsministeræmne, og der er heller ingen Tvivl om, at han besidder mange af de Egenskaber, en saadan Stilling kræver; men paa den anden Side mangler han den rolige og beherskede Overlegenhed, der helst burde findes paa denne Plads.

Det er allerede fremhævet, at Iensen er meget veltalende, han har klare Tanker og en sjælden Lethed ved at finde smukke Udtryk for dem. Hans Stemme er klar og smuk, og hans hele Façon at tale paa vækkende. Kun henfalder han ofte til en heftig og irriteret Tone, der vel kan være forklarlig, og som i alle Tilfælde bærer Vidne om indre Varme, men som dog ikke altid er heldig eller klog. Jensen er en fortrinlig Foredragsholder, og der er ingen Tvivl om, at hans livfulde Maade at tale paa særlig gjør Nytte paa de Møder i Forsvarssagen, han med sædvanlig Beredvillighed afholder.

Jensen er en ypperlig Militær, han er i Hovedtrækkene en meget dygtig og paalidelig Politiker, og han er som Privatmand en sand Hædersmand, en fortrinlig Kammerat, altid hjælpsom, altid tjenstvillig, altid med Hjærtet paa rette Sted — i faa Ord en Mand, der i fuldt Maal fortjener sine Medborgeres Agtelse, den han da ogsaa i høj Grad nyder. Han er paa sin Plads baade i Armeens Rækker og blandt Folkets kaarne Mænd.

Randerskredsen har tidligere været repræsenteret af Overlærer Linnnemann, Herredsfoged Ammitzbøll, Provst J. Valentin, nuværende Konsejlspræsident Estrup, Justitsraad Klee og fornævnte Grosserer Julius Rée.


Ingerslev.

Godsejer til Marselisborg ved Aarhus. Født den 3. Maj 1831.


Godsejer Ingerslev til Marselisborg ved Aarhus har allerede i mange Aar spillet en betydelig Rolle i Jylland. Hans