Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/224

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

214

Søren Jørgensen.

konservative Lejr, og i den vil baade han, hvis han lever længe nok, og hans Standsfæller ogsaa havne.

Jørgensen er ikke nogen fremtrædende Rigsdagsmand; han gjør sig hverken særlig gjældende i Folkethingssalen eller i Udvalgene. Han følger dog godt med og hører til Thingets flittigste Medlemmer. Ogsaa som Taler kan man ofte faa ham at høre, men det er just ikke nogen ublandet Nydelse. Han har nemlig en mærkelig Røst, uskjøn, syngende og kyllingeagtig. Man har vanskeligt ved at forstaa ham, naar han med Tungefærdighed afleverer sin underlige Tale, og det kildrer langtfra Øret at høre den ensformige, ejendommelige Lyd, der uden Nuancer, uden Stigen og Falden fortsættes i et jævnt Travtempo. Heller ikke Indholdet er synderlig tiltalende; det kan være fornuftigt nok i og for sig, men det er fladt og udtraadt, uden Originalitet og uden Sving.

Det store ideale Livssyn, som Grundtvigianerne, hvem han tilhører, ellers hævde Eneretten paa, har Søren Jørgensen i al Fald ikke. Det er saaledes ret betegnende for ham, den velstaaende Gaardmand, at han kan finde det Lønningstillæg, Embedsmændene have et saa retfærdigt Krav paa, endog „rundelig” opfyldt ved 2500 Kr.s Grændsen. Mon d'Hrr. Gaardmænd egentlig ret vide, hvad Livet koster dem selv, naar Alt bliver regnet rigtig ud? Det ser ikke ud til det.

Søren Jørgensen er, som sagt, jævnt begavet, vist ikke saameget som hans to fornævnte Brødre, men fuldkommen tilstrækkelig til at gjøre ham til en akceptabel Rigsdagsmand, navnlig da han er flittig og omhyggelig. Han er derhos en sjælden hæderlig og brav Mand, der med Rette nyder stor personlig Anseelse baade i sin Hjemstavn og paa Rigsdagen. Enhver maa holde af den alvorlige og stilfærdige Mand, der passer sin Dont uden Bram og Brask. Folk af hans Slags have deres Plads paa Thinge, og hvad enten de staa i Venners eller Modstanderes Lejr maa man agte og ære dem.

Givekredsen har tidligere været repræsenteret af Sognefoged A. Hermansen, Gaardmand N. H. Bank, Sognefoged Jens Christensen, Proprietær Krøyer, Sognefoged Chr. Jensen og Jens Jørgensen.