Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/236

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

226

Klein. — Koch.

Den danske Rigsdag har ikke Raad til at miste en Mand som Klein, maatte den derfor længe beholde ham i sin Midte og nyde godt af hans sjældne Gaver!

Viborgkredsen har tidligere kun havt tre Repræsentanter, nemlig den dygtige og agtede Bregendahl, der repræsenterede den i over 20 Aar og i en Aarrække var Folkethingets Formand, General Ankjær og Kaptajn Dalgas.


Koch.

Etatsraad, Borgmester i Odense. Født den 11. Juni 1827.


Koch har ikke nogen lang politisk Bane at se tilbage paa. Han kom først ind i Folkethinget i 1869, da han, efter at være bleven Politimester i Odenfe, stillede sig der og besejrede Oberst Vaupell. Han blev dog kun i én Samling. Ved Valget i 1872 overlod han Pladsen til den taagede Politiker, Højesteretssagfører Octavius Hansen, der gjenvalgtes i 1873, men derpaa, tilsyneladende frivillig, opgav Kredsen ved det følgende Valg, den livlige 25de April 1876. Koch stillede sig da atter og valgtes uden Modkandidat, og det samme gjentog sig den 3die Januar 1879.

Det er saaledes højt regnet kun en 8aarig Rigsdagsgjerning, Etatsraad Koch kan se tilbage paa, men otte Aar have saa tit vist sig at være nok til at vinde et Navn enten paa den ene eller den anden Maade. For Koch har det dog ikke været det; han staar endnu den Dag idag uden noget Navn og uden politisk Betydning.

Det var i Højreflertallets sidste Dage, at Koch startede paa den politiske Væddeløbsbane, og hans Opløb i første Omgang var lovende. Han kom ind i Finantsudvalget og tog kraftig fat, saa at han hurtig blev regnet for et af de flinke Medlemmer, og ogsaa i Salen virkede han som en livlig og ivrig Deltager i Forhandlingen. Han var vel Højremand, og skal i