Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/235

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

225

Klein.

det være, at han er noget tør og forstandsklog og ganske mangler Evnen til at rive med. Dertil kommer, at han betoner for lidt, saa at hans Foredrag, der ofte ere lange, faa et bredt og monotont Præg. Men hvad han siger er sundt, og den logiske Sejr er som oftest paa hans Side. Man mærker, at det er en dygtig Jurist, der taler, og han kan ofte ved den Klarhed og Fuldstændighed, hvormed han resumerer en Sag, minde om den tidligere Formand i Sø- og Handelsretten. Ogsaa Pennen kan han føre med stor Dygtighed; et fortræffeligt Forsvar for den provisoriske Finanslov, der fandtes i „Berlingske Tidende”, tillægges almindelig Klein.

Klein er Højremand, men regnes dog ikke blandt de paalideligste. Han er ærgjerrig, og han er ikke bleven mættet af Magtens Sødme. Hvad enten det nu er med Rette eller med Urette, regnes han ikke for en Tilhænger, end mindre for en Beundrer af Ministeriet Estrup. Hver Gang, der er Rumlerier i Højre, sættes Kleins Navn i Forbindelse dermed. Dette skete saaledes ved de bekjendte Baggerske Underhandlinger; det skete under den vestindiske Sag i Folkethinget i Slutningen af 1878, og det sker hver Gang, der tales om politiske Alliancer for at fortrænge Ministeriet. Man gjør vistnok Klein Uret ved denne Mangel paa Tillid; men den har sin Rod i hans urolige og ærgjerrige Natur, og han anses for farlig, netop fordi han er saa dygtig. I alle de Ministerkombinationer, der figurere i urolige Politikeres Hjærner, spiller Kleins Navn med paa en eller anden Maade. Nu efterat Halls Avtoritet er taget fra Folkethingets Højre, er Frygten for Klein bleven større; man føler, at han nu er Partiets betydeligste Mand. Der er jo ingen, som ikke gjerne erkjender, at Klein vedblivende er et saare brugeligt Ministeræmne, men man sværmer nu engang ikke for slige politiske Intriger.

Klein er en myndig og aandsfornem Mand, der fordrer megen Hensyntagen og er pirrelig og let fornærmet. Han kjender sin Overlegenhed og er meget ømfindtlig ligeoverfor sin personlige Autoritet, men om hans Retsind tvivler ingen, og hans Karakters Bravhed staar paa Højden af hans ualmindelige Evner.