Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/243

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

233

Krabbe.

den indflydelsesrige og betydningsfulde Plads? Ingenlunde. Det var rene og skjære Partihensyn.

Krabbe tilhører en gammel hæderlig Adelsslægt, der, hvad man iøvrigt kan sige om den, just ikke har udmærket sig ved demokratiske Sværmerier. Han er eneste Søn af den nys afdøde Ejer af Ridder Bugges berømte Hald, paa hvis Grund der hver Sommer øves Vaabenleg ligesom i gamle Dage, om end under andre Former.

Den unge Krabbe har i meget svigtet Fædrenes Traditioner ogsaa deri, at han ikke til sin Livsopgave satte at blive en dygtig Jorddrot. Han foretrak de boglige Sysler og bestemtes tidlig for den studerende Vej. I Sommeren 1852 blev han Student og 7 Aar efter juridisk Kandidat.

Allerede fra Ungdommen af maa Krabbe have følt sig hendragen til Politiken; thi længe før han blev aktiv Politiker, gav han Vidnesbyrd om, at han fulgte godt med og havde Interesse for det offentlige Livs Gang. En meget morsom politisk Piece, der gjorde en vis Lykke, tilskrives almindelig ham, og han blev hurtig Medarbejder af den kjøbenhavnske Presse, saavidt vides endog af „Fædrelandet”, i alle Tilfælde i lang Tid af „Berlingske Tidende”. Han skal den Gang have været liberal og ivrig Skandinav. Senere redigerede han en kort Tid Bladet „Danmark” som iøvrig ikke øvede stor Indflydelse, og fra denne Redaktørvirksomhed er der næppe andre Minder, der har holdt sig, end det skarpe Sammenstød, han havde med „Berlingske Tidende”s daværende Redaktør, Kancelliraad Buchheister, et Sammenstød, der endog førte til, at Krabbe i ustyrlig Hidsighed lagde Haand paa sin roligere, men drillende Modstander.

Krabbe blev imidlertid — Gud ved hvorledes — ivrig Venstremand og søgte at vække Opmærksomhed ved udprægede demokratiske Sympatier. Det slog an. Den 5te Marts 1864 stod han paa Valgtribunen i Kallundborg og kaaredes til Rigsraadets Folkething. Siden har han uafbrudt repræsenteret denne Valgkreds, vel ikke altid uden Kamp, men altid uden stort Besvær.

I Begyngelsen af hans Folkethingsvirksomhed mærkede man ikke meget til ham. Han talte kun sjælden og i Regelen kort