Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/254

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

244

Jakob Madsen. — Anders Nielsen.

nuværende Justitiarius i Højesteret Buch, og Gaardejer A. Westergaard.


Anders Nielsen.

Husejer i Fyrkilde ved Hobro. Født den 24. Oktober 1817.


Aalborg Amts fjerde Valgkreds har i 23 Aar sendt Husmand Anders Nielsen af Fyrkilde ved Arden Station ind i Folkethinget. Fjorten Gange har han staaet paa Valgtribunen, og hver Gang har han sejret med stedse stigende Stemmetal. Det er saaledes næsten i et Fjerdedels Aarhundrede, at Nielsen har røgtet en politisk Gjerning, og dog er kun en Gang hans Navn trængt udenfor Kristiansborg Slots Mure og udenfor hans Valgkredses snævre Enemærker. Han selv var dog ganske uskyldig heri.

Det var i en af de sidste Samlinger, da det vigtige Skoleudvalg skulde vælge Ordfører. Stemmerne vare lige delte, saa at Alderen vilde blive det afgjørende, og for nu ikke at saa en Højremand til Ordfører samlede Moderationen sine Stemmer om den 63aarige Anders Nielsen, der havde Aldersfortrin for Højres ældste Medlem. Alene ved sine Aar og ikke i mindste Maade ved sine Evner fik A. Nielsen det ansvarsfulde og hæderlige Hverv at være Ordfører for et af de betydningsfuldeste Udvalg, der i den paagjældende Samling var nedsat. Sandt nok, det fik ikke stort at betyde, ti Sagen kom ikke frem i Salen, og det var sagtens ogsaa Venstres Mening; men for det store Publikum saa det ud som noget, og allevegne lød et forbavset Spørgsmaal: „Hvem er Anders Nielsen?”

Svaret fra de indviede var ikke gunstigt, men en saa ringe Mand, som Anders Nielsen ved denne Lejlighed blev gjort til, er han dog ikke. Han er en Mand med ganske gode Evner, med megen Flid og Nidkjærhed og med en god Hukommelse. Han er imidlertid meget stilfærdig og tilbageholden, taler næsten aldrig og fører i det hele en yderst ubemærket Tilværelse, men