Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/274

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

264

S. Pedersen.

Denne sidste kom ind i Folketinget den 22de Septbr. 1869, idet han besejrede tre Modkandidater, deriblandt den bekjendte „Missionær” M. A. Sommer. Ogsaa ved Valget i 1872 maatte han kæmpe mod Sommer, men siden har han saa godt som uanfægtet hævdet Valgkredsens Besiddelse. Vel har der af og til været en Modkandidat fremme, men Kamp har der egentlig ikke været; thi medens Pedersens Stemmetal har nærmet sig 1000, har Modkandidaten ikke naaet 100 Stemmer. Nu har man nok helt opgivet at fortrænge ham, og det maa ogsaa ansees for umuligt; thi der er maaske ingen Folketingsmand, der er saa urokkelig i sin Valgkreds som S. Pedersen.

Han har nu været Rigsdagsmand i 12 Aar, men noget Mærke har hans politiske Gjerning ikke afsat. Han hører til „de Stille” i Salen, og det maa regnes for en sjælden Raritet at høre ham tale. Heller ikke i Valgkampen ude i Landet tager han nogen Del, men passer sin egen Valgkreds, som af og til bliver betænkt med et lille Møde. Han er naturligvis Venstremand og hørte i sin Tid „det Forenede” til; da Venstre skiltes, sluttede han sig til de Moderate, og han skal i Virkeligheden nære meget moderate og besindige Anskuelser.

Han er en lille uanseelig Mand uden Særpræg i nogen Retning; hans Fremtræden er beskeden og stilfærdig, og man faar et godmodigt og sindigt Indtryk af ham. Han er vistnok ganske jævnt begavet, og skal være en meget agtværdig og paalidelig Mand. De Fleste ved ikke andet om ham, end at han sidder paa Rigsdagen for Bælumkredsen, og han gjør sig ogsaa i alle Henseender saa lidet bemærket, at det er let forstaaeligt, om hans Tilværelse af og til helt glemmes.

Aalborg Amts tredje Valgkreds har tidligere været repræsenteret i Folketinget af Bernhard Rée, Skolelærer A. Jungersen, Boelsmand N. P. Hansen, Gaardmand Chr. Nielsen og Gaardmand Søren Pedersen af Mariendal.