Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/273

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

263

P. Pedersen. — S. Pedersen.

et Par Aar paa Tinge og har i den Tid ikke havt Lejlighed til at gjøre sig særlig bemærket. Efter Rotwitts Død fik Proprietær T. Hasle Kredsen, men han afløstes efter et Aars Forløb af P. Pedersen den Første. Denne blev i 1866 slaaet af Hans Jensen af Kundby, som samme Aar afløstes af gamle Balthazar Christensen, der imidlertid i 1873 blev slaaet af P. Pedersen den Første.

I 1876 gik Kredsen igjen over i Venstres Hænder, idet Overretsprokurator J. L. Lassen valgtes, og ved næste Valg den 3die Januar 1879 overlod denne Kredsen til den nuværende Repræsentant P. Pedersen den Anden.

Denne er en net Bondemand med et tiltalende Væsen og og et ganske klogt Øje. Han skal være en overordenlig brav Mand, der nyder almindelig Agtelse baade blandt Meningsfæller og Modstandere, og der er ingen Tvivl om, at han er Venstremand af inderste Overbevisning. Han hørte den radikale Gruppe til, da den stod særskilt; men radikal er Manden sikkert ikke alligevel.

Om han er Berg meget hengiven, er vistnok tvivlsomt; i ethvert Fald vil hans selvstændige Natur sikkert ikke i Længden finde sig i et strængt Diktatur.

Ved sidste Valg gjorde Højre et Forsøg paa at fortrænge ham fra Kredsen, men det mislykkedes, og han maa vistnok antages at sidde fast i Frederiksborg Amts 5te Valgkreds.


S. Pedersen.

Gaardfæster i Gudum pr. Aalborg. Født den 25de Februar 1835.


Aalborg Amts tredje Valgkreds repræsenteres i Folketinget af Gaardfæster S. Pedersen af Gudum. „Gaardfæster” er en Titel, der efterhaanden bliver sjældnere herhjemme og forhaabenlig inden altfor længe vil ophøre at eksistere. I det danske Folketing sidder der dog endnu 3 Fæstere, nemlig N. Andersen, L. Pedersen og S. Pedersen.