Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/272

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

262

M. Pedersen. — P. Pedersen.

en vis Indsigt for Dagen. Han er forøvrigt vistnok en ret brav og veltænkende Mand.

M. Pedersen stillede sig første Gang til Rigsraadets Folketing den 5te Marts 1864, men bukkede da under for Urmager Lorenzen. Derimod valgtes han samme Aar til Rigsdagens Folketing og Aaret efter til Rigsraadets, rigtignok meget haardt trængt af ovennævnte Urmager. Ogsaa ved de to Valg i 1866 hævdede han Pladsen. I 1869 blev han slaaet af Kaptajn Zeilau, men i 1872 stod han sig med et ringe Overtal mod hele 4 Kandidater. Derimod maatte han atter i 1873 bøje sig, denne Gang for Gaardbestyrer Dahlkild, men erobrede i 1876 Kredsen tilbage og holdt den i 1879 og i Maj 1881 imod Redaktør Willemoes, der dog fik store Minoriteter. Ved Valget den 26de Juli 1881 stod Grev Chr. Reventlow imod ham og naaede 806 Stemmer, medens Pedersen fik 1050. Han synes saaledes ikke at være helt uangribelig i Valgkredsen.

Foruden de nævnte Repræsentanter har Faaborgkredsen sendt følgende Mænd til Folketinget: Gehejmeetatsraad, Oberst Andræ, Gaardfæster Milling, Seminarielærer Meier, Proprietær Fleischer og Professor F. Schiern.


P. Pedersen.

Gaardejer i Oppesundby pr. Frederikssund. Født den 23de Marts 1835.


Frederikssundskredsen repræsenteredes fra 1849 til 1860 af den bekjendte Rotwitt, Chefen for det Ministerium, som Venstre — med liden Føje — benævner vort eneste Venstreministerium; nu indehaves den af Gaardmand P. Pedersen den Anden. „Den Anden?” — Ja, der var tidligere en Gaardmand P. Pedersen den Første; han sidder nu i Landstinget som en flink og tro Højremand. Pedersen den Første var fra Sigerslevvester, Pedersen den Anden er fra Oppesundby.

Den Sidstnævnte er fuldtro Venstremand og hørte Under Venstresplittelsen den Bergske Gruppe til. Han har kun siddet