Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/301

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

291

Skytte. — Smith.

for en ung og ganske ukjendt Mand, der kun bedre forstod at traktere den folkelige Stortromme.

Det var den 3. Januar 1879, at Olsen blev slaaet af Gaardejer H. P. Larsen Skytte af Bregninge, en Mand, man ikke vidste Andet om end, at han stammede fra en ivrig Venstreslægt og selv nærede meget radikale Anskuelser. Han blev dog kun lidt over 2 Aar i Rigsdagen, saa maatte han af Helbredshensyn trække sig tilbage fra det politiske Liv. Hans Efterfølger blev den tidligere Redaktør af „Morgenbladet”, Cand. jur. N. J. Larsen.

Skytte forholdt sig næsten aldeles tavs paa Rigsdagen, og hans Nærværelse sporedes slet ikke. Han blev betegnet som et godt Hoved og en ganske flink Mand, men af en en noget lidenskabelig Natur. Han hørte vistnok til de Uforsonligste af de Uforsonlige. Han var en net lille Mand med et sygeligt Udseende og et ret intelligent Udtryk, men der var et Spil i hans Øjne, der nok kunde vidne om heftige Følelser.

Stubbekjøbingkredsen har, foruden af Rasmus Olsen, tidligere været repræsenteret af: Sognefoged H. Rasmussen, Skolelærer og Gaardejer Sidenius og af Skolelærer Lindholm.


Smith.

Højsteretsassessor, Kjøbenhavn. Født den 22. Marts 1821.


Vejle Amts første Valgkreds, Fredericia, var i mange Aar en særdeles trofast Højrekreds og den har af og til havt fornemme Tilbøjeligheder. Ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag valgtes saaledes Etatsraad P. G. Bang; men da Valget paa Grund af Formfejl kasseredes, stillede han sig ikke igjen, hvorimod Herredsfoged, Auditør Holck valgtes. Senere har Professor H. Brøchner og Marineminister Michelsen været valgte, hver én Gang. Ogsaa Avlsbruger Ottesen og Overauditør Lund have repræsenteret Kredsen; men den stadigste