Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/303

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

293

Smith.

Stringents, og han raader over omfattende Kundskaber. Han anses for en fortræffelig Jurist og har i sine forskjellige Embedsstillinger gjort udmærket Fyldest. Dertil kommer, at der af hans Person udstraaler den højste Aandsdannelse og en uimodstaaelig Elskværdighed. Og endelig, Smith er en fortrinlig Taler, hvad man desværre altfor sjælden fik Lejlighed til at erfare. Hans Valgtale var ligefrem mønsterværdig, den var udmærket formet, klar og konsis.

Paa Rigsdagen talte han kun én Gang; men ogsaa da gjorde han det fortræffeligt, skjøndt det var et meget indvikler Æmne han behandlede. Det var Steenstrups ulykkelige Kjæphest, den ærøiske Arvesag, der atter forelaa til Forhandling. Æmnet var ved de mange Behandlinger gjennemtærsket, og dog var det de færreste, der endnu forstod denne indfiltrede Sag. Da rejste Smith sig og redede med en forbausende Klarhed de sammenfiltrede Traade fra hinanden. Alle anerkjendte det fortræffelige Foredrag, og mere end én gammel Politiker har senere indrømmet, at først ved Smiths og Justitsminister Nellemanns Belysninger fik de Blik for, hvorledes den rette Sammenhæng var.

Det var desværre den eneste Gang, Smith talte paa Tinge, og man var alt længe før Opløsningen i Maj vis paa, at hans Beslutning om at trække sig tilbage var uigjenkaldelig. Alligevel vakte det dyb Beklagelse, da Tidspunktet kom; man saa med Sorg den milde og ædle Personlighed, den trofaste og usvigelige Meningsfælle og den af Alle saa afholdte Mand forlade sin Plads. Han modtog ved sin Bortgang baade Venners og Modstanderes Højagtelse og Ærbødighed.

Det var ikke svært at forudse, at Kredsen nu rimeligvis vilde slippe Højre ud af Hænderne, og Smith havde da heller ikke ved Møder derovre eller paa anden Maade søgt at bevare den. Skjønt Højre udfoldede megen Kraft og en dygtig Organisation, bukkede Partiet dog under baade i Maj og Juli 1881, om det end skete med Ære. Nu repræsenteres Kredsen af den højst hæderlige, men i politisk Henseende endnu lidet forfarne Gaardejer Jens Ousen, der indtil videre synes at nære meget moderate Anskuelser. Kredsen vil vistnok nu for længere Tid være tabt for Højre.