Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/304

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

294

Steenstrup.

Steenstrup.

Overretssagfører i Ærøeskjøbing. Født den 18. Juli 1826.


Ved Fredslutningen efter den sidste sørgelige Krig blev Ærø, der hidtil havde været administreret sammen med Slesvig, inddraget under Kongeriget og skulde altsaa vælge en Repræsentant til den danske Rigsdag. Allerede den 5. Marts 1864 havde Øen valgt daværende Aktuar Steenstrup ind i Rigsraadets Folketing, og dette Valg fornyedes i 1865, men først den 11. April 1866 valgtes han ind i Rigsdagens Folketing, hvor han siden, paa en kort Undtagelse nær, uafbrudt har havt Sæde.

Steenstrup hører uden Modsigelse til de mest usympatetiske Politikere, vi kjende herhjemme. Baade hans Person, hans Væsen, Optræden og Anskuelser virke i en ualmindelig Grad frastødende. Han er ilter, bitter, pirrelig og arrogant, og naar det gaar rigtig varmt til, taber han aldeles Herredømmet over sig selv.

Steenstrup var oprindelig Højremand og var valgt som saadan. I flere Aar vedblev han at staa Højre nærmest, men han var hverken nogen varm Forbundsfælle eller nogen paaskjønnet. Endnu i 1873 stod han paa samme Side, men saa kom Schørrings Adresse og gjorde Hovedet kruset paa ham som paa flere andre. Han svingede nu efterhaanden mere og mere over i Venstre, men hans Omslag fremkaldte ikke Sorg hos Højre og vistnok heller ikke stor Glæde hos Venstre.

Nogen Betydning har Steenstrup slet ikke, og han spiller ingen Rolle; men af og til er det dog lykkedes ham at komme paa Omtale, om ikke just paa den mest smigrende Maade. Første Gang man blev opmærksom paa ham, var, da han havde et meget opsigtsvækkende Sammenstød med et Par af Pressens Repræsentanter. Han tillod sig nemlig en Dag i Folketingssalen at karakterisere Pressen paa en meget hensynsløs Maade, og navnlig sigtede han et Par bestemte Blade for med Forsæt og i Tendentsens Tjeneste at forvanske Faktum. De tilstedeværende Referenter for de paagjældende Blade — den højt