Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/309

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

299

J. Steffensen. — Stenbæk.

thi han var en tilstrækkelig dygtig og alvorlig Mand til med Rette at have Sæde i en lovgivende Forsamling.


Stenbæk.

Friskolelærer i Ormslev pr. Slagelse. Født den 1. Januar 1839.


Stenbæk repræsenterede Svendborg Amts anden Valgkreds — Kværndrup — i Folketinget. Han hed oprindelig Chr. Rasmussen og stillede sig under dette Navn i 1873 imod Grev Holstein-Holsteinborg i Skjelskørkredsen, hvor han fik en meget anselig Minoritet. Senere forandrede han sit Navn, af hvad Grund vides ikke, og lod sig kalde Stenbæk. I denne nye Skikkelse stillede han sig i 1876 i Kværndrupkredsen, der var bleven ledig ved dens mangeaarige Repræsentant Jens Jensen af Trunderups Tilbagetræden, og vandt en stor Sejr over Friskolelærer Appel fra Ryslinge. Ogsaa i 1879 havde han en imponerende Overvægt over sin Modkandidat, Baron P. F. Bille-Brahe.

Man skulde saaledes tro, at han var meget sikker i Kredsen, men det viste sig langtfra at være Tilfældet. Ved det følgende Valg, den 24de Maj 1881, blev han ganske uventet slaaet af en for Kredsen helt fremmed Mand, den radikale Lærer Hansen fra Ølstykke med 651 Stemmer imod 633. Og saa uopretteligt ansaa han sit Nederlag for at være, at han ved Valget to Maaneder efter ikke vovede at stille sig i Kredsen, men gik imod N. Andersen i Kjerteminde, hvor han vel tabte Slaget, men kun med 18 Stemmer mindre end den sejrende.

Hvad var da Grunden til dette pludselige Omslag i Stemningen for ham i Kværndrupkredsen? Ja, det maa vist nærmest siges at være den, at han var kommen paa Kant med Berg. Stenbæk var nemlig vel Venstremand og i sin Tid Medlem af „det forenede Venstre”; men han var tillige en meget moderat Mand, der stillede sig paa et afgjort Forhandlingsstade. Da han mere decideret end de fleste Andre gav tilkjende, at han