Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/316

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

305

Tang.

Vind paa, hans medfødte Varmblodighed og, lad os føje til, hans fuldstændige Mangel paa Smag og Takt, lod ham løbe lige bus paa. Han gjorde sig ved nogle politiske Møder bemærket ved sine overordentlig krasse Udtalelser, og de sikrede ham en Væltens Stilling i disse krasse Tider.

Allerede i 1876 gik han frem imod Scavenius og tabte vel Slaget, men med en meget hæderlig Minoritet. Saa blev Svendborgkredsen ledig ved J. A. Hansens Død, og Tang blev kaaret til den store Høvdings Efterfølger, idet han ved Suppleringsvalget den 27. Juni 1877 sejrede med 1193 St. imod 420, og ved de senere Valg har han hævdet Pladsen, uagtet han har været stærkt trængt først af Overretsprokurator Hein af Kjøbenhavn, og derefter tvende Gange af den i Kredsen saa overordentlig velansete Amtmand, Grev Brockenhuus-Schack, der endog har drevet det til 1168 Stemmer.

Tang har paa Valgmøderne udtalt sig med en eksempelløs Smagløshed og Voldsomhed; men det har kun yderligere kildret hans Meningsfæller. Han skal i det hele taget være en af de mest ubehagelige Modstandere, man kan have paa et Valgmøde, idet hans Stemmes Ejendommelighed, en vis Mutterwitz, meget drastiske Billeder og en fnysende Voldsomhed giver ham en naturlig Overvægt hos Bondestanden over enhver dannet og mere behersket Modstander.

Da han kom ind paa Rigsdagen, havde man en Forventning om, at det snart vilde gaa løs, og det bekræftede sig ogsaa, idet han troede at kunne servere de samme Voldsomheder i Rigsdagen som omkring paa Valgmøder. Han belærtes imidlertid snart om sin Vildfarelse, idet han allerede i sit første Foredrag i Folketingssalen havde fire særdeles animerede Sammenstød med Formanden. Dette gjentog sig jævnlig i hans første Rigsdagstid, men saa lærte han bedre at tøjle sig, og nu gaar det ganske godt.

Tang er af Naturen velbegavet, og han har mange gode Egenskaber, men han er i en ualmindelig Grad uklar og tøjlesløs. Han er vistnok en Mand med Alvor og med tiltalende Følelser, men han forstaar ligesaalidt at begrænse sin Tanke som at beherske sine Følelser. Han har sagt horrible Ting, baade fra Logikkens og Smagens Standpunkt, men han vil dog aldrig