Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/32

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

22

J. A. Bach.

J. A. Bach.

Gaardejer i Vesløs pr. Thisted. Født den 25. Novbr. 1823.


I Thisted Amts 1ste Valgkreds søgte man længe forgjæves en fast Rigsdagsmand. Først havde man en Pastor Gottlob i 2 Aar, saa en Sognefoged Badstue i 1 Aar, derpaa en Skolelærer Myrup i 4 Aar, saa Proprietair Knudsen i 2 Aar, saa Gaardmand S. Lybye i 3 Aar. Derpaa Proprietair Hasselbalch i 3 Aar, og saa dumpede pludselig Ritmester Allan Dahl ned i Kredsen og valgtes mod 2 Modkandidater med — 67 Stemmer; af Modkandidaterne fik den ene (Hasselbalch) 48, den anden 15 Stemmer.

Nu var Kredsen bleven kjed af saamegen Omskiftelighed og af de tildeels fremmede Repræsentanter, og Blikket rettedes derfor paa en lokal Personlighed, der kunde samstemme med Kredsen, og som den kunde vente i længere Tid at beholde. En saadan Mand fandt man i Amtsraadsmedlem, Gaardejer J. A. Bach, der stillede sig den 12. Oktober 1866 og valgtes ved Kaaring.

Kredsen har altid været stærkt højresindet og navnlig alt andet end „bondevenlig”, og følgelig valgtes Bach ind som Højremand. Han sluttede sig ogsaa straks til højre Centrum, men allerede tidligt drages han stærkt over mod Venstre og stemte med dette Parti i en Række af Sager. Han stod dog endnu nominelt som Højremand indtil Midten af Halvfjerdserne, saa gik han over og er nu et paalideligt Medlem af de saakaldte „Moderate”. Trods denne Svingning har Bach kunnet holde sig i sin Valgkreds, og det er saameget mærkeligere, som Kredsen endnu maa kaldes højresindet. Det Mærkelige falder dog noget bort, naar man kjender de lokale Forhold i Kredsen. Omkring Valgstedet, Bjergets Kro, ligger nemlig 4 tætbefolkede Sogne, og her har Bach sit Tilhold og sin Støtte. Deltagelsen i Valgene har aldrig været stor, og disse 4 Sogne have hidtil kunnet sætte Valget igjennem. I den fjærnere liggende Del af Kredsen ere Vælgerne Højremænd, men uden Organisation, og