Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/323

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

313

Tauber. — Thomsen.

ligeoverfor Fremmede kan han lægge et beskedent, næsten genert Væsen for Dagen.

Vedbykredsen har tidligere været repræsenteret af den i sin Tid saa ansete Skolelærer Gleerup, af Sognefoged Mikkel Rasmussen, af den ligeledes velbekjendte Smed Søren Jensen fra Rude og af Lars Dinesen.


Thomsen.

General. Kjøbenhavn. Født den 31. Maj 1827.


General Thomsen var ikke oprindelig bestemt for den militære Løbebane. Han blev i en ung Alder en flink Student og valgte det teologiske Embedsstudium, hvori han nok havde bragt det temmelig vidt, da Krigen i 1848 udbrød. Den 21aarige Mand reves da med af den almindelige Begejstring og meldte sig frivillig til Fædrelandets Forsvar. Han viste sig som en kæk og uforfærdet Soldat, der hurtig fik Epauletterne, og han deltog i 1849 i Olaf Ryes Stab i det berømmelige Tilbagetog i Jylland. Han gjennemgik ogsaa med Ære det tredje Aars Felttog, og kom saa i de følgende Fredsaar ind i Krigsministeriet. Her kom hans gode Evner særlig til Nytte, saa at han avancerede op til de højste Stillinger i Krigsministeriets Kontorer. Her virkede han længe og blev anset for en meget dygtig og intelligent Officer, der i en ualmindelig Grad udfyldte sin Plads.

I selve Etaten blev han ofte udpeget som et Krigsministeræmne, men Krigsministre kom og gik, og Thomsen blev paa sin Plads og avancerede her op igjennem de forskjellige Grader til Oberst. Saa var det, at General Haffner, der var Krigsminister i det Holsteinske Kabinet, blev uenig med den daværende Finansminister Krieger og i Decbr. 1872 indgav sin Dimission. Nu slog Thomsens Time, og den 23. Decbr. 1872 blev han udnævnt til Krigsminister og tillige til Marineminister ad interim. Man modtog den nye Krigsminister med nogen