Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/325

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

315

Thomsen.

den 12. Marts 1873 en større Skjønsomhed, idet den da med 618 Stemmer valgte General Thomsen, fremfor den gamle Mellempartist, Kriminalretsassessor C. V. Nyholm, der fik 277 St. Ved alle de senere Valg har Thomsen saagodtsom enstemmig været kaaret, og han sidder vistnok nu saa fast i Sadlen, som Nogen.

I de første Aar efter hans Afgang som Minister traadte Thomsen ikke meget frem og deltog kun lidt i Forhandlingerne. Selvfølgelig var han fremme, naar militære Sager drøftedes, og det altid med dygtige og sagkyndige Indlæg, men i den egentlige politiske Forhandling holdt han sig tilbage. Man var ved at tabe ham af Syne, da han pludselig atter traadte frem paa Kamppladsen, og det som en fuldtrustet Parlamentariker. Det var under Behandlingen af Hærloven og den dermed i Forbindelse staaende Forsvarsplan.

Han var Højres Ordfører og kæmpede som saadan med en af Alle anerkjendt Dygtighed og Behændighed. Det var et overordentligt Arbejde han her udførte, da han tildels gjorde Krigsministerens Forslag om, og han vidste at forsvare sit Standpunkt udmærket og med Held. Det gjaldt i hin Sag om at lavere imellem de dengang meget uenige Venstregrupper og at drage snart den ene og snart den anden Gruppe over til sig. Under disse vanskelige Forhold viste han sig sin ansvarsfulde Opgave voksen, og efter at han først havde hjulpet til at føre Søværnsloven i Havn, tør det vel nok nu siges, at det nærmest var ham, der fra Højres Side førte de Underhandlinger med de „Moderate”, der saa uventet bragte Hærlovstillæget istand. Der er ingen Tvivl om, at Thomsen har stor Fortjeneste af denne Sags forholdsvis heldige Gjennemførelse.

Fra Højres Side kom Anerkjendelsen flere Gange offentlig frem, men den skulde ogsaa snart give sig praktiske Udslag. De ualmindelige parlamentariske Evner, Thomsen ved denne Lejlighed noget uventet havde lagt for Dagen, bevirkede ganske naturligt, at Højre ogsaa ønskede at benytte denne Kraft i den almindelige politiske Kamp, og det saa meget hellere, som Folkethinget ved Billes og Halls Bortgang havde mistet mægtige politiske Kræfter. Thomsen blev derfor ifjor valgt ind i Finantsudvalget, og blev Højremindretallets Ordfører i Thinget. Ogsaa