Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/327

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

317

Thomsen. — Thorup.

og da vil man ikke kunne nægte, at den Mand kan tale og det mere end almindelig godt. Under Krigsminister Kauffmann var hans Stilling som Militær noget vanskelig, men han tog resolut sit Parti og lagde ved flere Sammenstød med Ministeren baade Karakter og Uforsagthed for Dagen.

Thomsen er som Taler altid høflig og hensynsfuld, aldrig smagløs. Selv under et bittert Sammenstød svigter hans Maadehold og hans Takt ham ikke. Man føler, at det er en fint dannet Mand, man har for sig. Hans personlige Optræden baade i og udenfor Rigsdagen er saare elskværdig, jævn og bramfri, og der er ingen Tvivl om, at han er personlig afholdt baade af Meningsfæller og af Modstandere. Han er alt i alt en Folkethingsmand, som paa en ærefuld Maade repræsenterer sin Kreds. Han er endnu i sin bedste Alder, saa der kan muligvis være forbeholdt ham en endnu lysere og smukkere Fremtid.

Helsingørskredsen har tidligere været repræsenteret af: Etatsraad Olrik, Professor Clausen, Regjeringsraad Tiemroth, Grosserer Thune, Kammerraad Rasmussen, Grosserer D. B. Adler, Krigsminister Raasløff, Konsul Ulstrup og Hother Hage.


Thorup.

Gaardejer i Skals pr. Viborg. Født den 11. Septbr. 1834.


Gaardejer J. A. Thorup, der repræsenterer Viborg Amts 5te Valgkreds i Folkethinget, valgtes første Gang den 22. Septbr. 1869 imod Møller Jensen fra Dollerup Mølle, hvem han besejrede med 418 St. mod 219. Ved det følgende Valg var det den dygtige og ansete Herredsfoged Goos i Viborg, der var fremme imod ham, men han maatte ogsaa neje sig for „Folkets” Mand. Saa forsøgte Sognefoged Chr. Mikkelsen sig, ogsaa uden Held, men iøvrigt med et meget respektabelt Udfald. Senere har Kammerherre Lüttichau til Thjele et Par Gange optaget Kampen og tilkæmpet sig ret anselige Mindretal; men Thorup synes indtil videre usaarlig.