Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/330

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

320

Tvermoes.

Foranstaltningerne og Resultaterne have da været meget mindre heldige.

I Rigsdagen taler Tvermoes kun sjælden, men altid meget godt. Han har paa militære Omraader holdt opsigtvækkende og fortrinlige Foredrag, og ogsaa i visse civile Brancher, saasom Lønningslove, Post- og Telegrafvæsenet, Jernbanevæsenet og Bygningsvæsenet har han lagt megen Indsigt og Dygtighed for Dagen. Han taler med megen Lethed og Elegance, men med en saa sagte og blid Stemme, som man mindst skulde vente af en Mand, der er vant til at føre Kommando, og hvis hele kraftige Person har et saa afgjort militært Tilsnit. Men det kommer jo dog nærmest an paa Indholdet, og det er i Reglen endog særdeles godt. Hans Sprog er rent og smukt formet, hans Polemik smagfuld og behersket, og han kan være vittig og aandfuld. Man mærker overalt den fuldt ud dannede Mand.

Tvermoes er en uomtvistelig Højremand, der i den stedfindende storpolitiske Kamp lojalt støtter Regjeringen, selv om han paa Omraader er uenig med den. Han har politiske Anlæg og veed i Reglen at træffe den rette Grænse, til hvilken Indrømmelserne bør gaa.

Tvermoes er en flittig Rigsdagsmand, der følger nøje og omhyggeligt med. Han roses navnlig som et arbejdsomt og dygtigt Udvalgsmedlem. Han har i sin ydre Fremtræden noget fornemt og tilbagevisende, der i lang Tid stødte Bønderne bort fra ham; men paa nærmere Hold falder dette bort og giver Plads for et elskværdigt, ligefremt og gemytligt Væsen. Det er derfor hændet mere end en Gang, at en folkelig Repræsentant, der kom ind i samme Udvalg som Tvermoes, gik derind med Animositet imod den fornemme Oberst, men vendte tilbage derfra med begejstrede Udtalelser om hans Jævnhed og Elskværdighed.

Tvermoes er et ypperligt Hoved med mange og grundige Kundskaber paa forskjellige Omraader, og han er saa brav og honnet en Mand, som Nogen. Han er derhos utvivlsomt en af vore ypperligste Militære, hvis sjældne Indsigt og skarpe Syn Alle erkjende. Hans Krigshistorie er særdeles smuk, og ligesom der vist kun kan være een Mening om, at han er et afgjort Generalsæmne, saaledes mene mange Militære, at han under en