Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/331

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

321

Tvermoes. — Vogelius.

udbrydende Krig har de bedste Betingelser for at være Armeens Fører. Han skal i Generalstaben have gjort fortrinlig Nytte og anses nu som et Mønster paa en Regimentschef.

Han er jo endnu en ung Mand og kan med sin sjældne Intelligents og Arbejdsdygtighed muligvis gaa en glimrende Fremtid imøde paa den militære Løbebane; men ogsaa paa den politiske kan der aabne sig smukke Udsigter for en Mand med hans Karakter og Evner. Hvem ved om det ikke netop er som Krigsminister, at han er udset til yde sit Land de største Tjenester? Vi faa at se, men saameget er allerede vist, at det var et godt og lykkeligt Valg Kjøbenhavns tredje Kreds gjorde den 20. Septbr. 1872.


Vogelius.

Redaktør af „Frederikshavns Avis”. Født den 20. Februar 1826.


Redaktør Vogelius valgtes første Gang i Frederikshavn den 22. Oktober 1866 imod Toldforvalter F. Walther. I 1869 stillede han sig ikke, og da valgtes Gaardejer J. J. Holm, der tre Aar efter blev slaaet af den nuværende Landsthingsmand Gaardejer Hauerslev. Denne var en ivrig Venstremand og gik i Oktober 1873 med til den famøse Nægtelse af Finantslovens Overgang til anden Behandling. Under den Opløsning, der da fulgte paa, anstrængte Højre sig af alle Kræfter i Landets forskjellige Kredse, og i Frederikshavn organiserede man sig omkring den paalidelige Vogelius, der erklærede sig villig til at modtage Valg. Paa Valgdagen slog han da ogsaa Hauerslev med 814 Stemmer imod 666, nærmest ved de djærve Skagbofiskeres Hjælp, der i store Skarer foretog den møjsommelige Vandring ned til Frederikshavn for at sætte Højrekandidatens Valg igjennem.

Ved næste Omgang den 25. April 1876 kunde Skagboerne ikke komme ned og der skete da den Mærkelighed, at en i Kredsen vildfremmed Mand, der var traadt op et Par Dage i Forvejen,