Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/332

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

322

Vogelius.

nuværende Folkethingsmand Simon Andersen, slog Vogelius med 836 St. imod 554. Den 3. Januar 1879 stillede S. Andersen sig ikke i denne Kreds, sikkert i Forudfølelsen af sit uundgaaelige Fald, og Vogelius sejrede da atter, denne Gang over Skolelærer Nielsen af Lendum. Ved Opløsningsvalget i Maj 1881 kunde Vogelius af Forretningshensyn ikke mere modtage Valg, og derved tabtes Kredsen for Højre, idet Proprietær H. C. Nyholm blev valgt, og nu vistnok har faaet fast Hold i Kredsen.

Vogelius har saaledes kun været Rigsdagsmand i 5 Aar. Han førte en meget stilfærdig Tilværelse i Folkethinget og lod saare sjælden høre fra sig. Naar ikke Spørgsmaalet om Frederikshavns Havn kom paa Omtale, indskrænkede Vogelius sig i Reglen til at tale en Gang om Aaret og det som oftest ved Finanslovens Behandling. Han talte da godt og forstandig, men ganske kort. Hans Stemme var meget svag, saa at man vanskeligt kunde høre ham, men Tankerne vare klare og sunde, og Ordene føjede sig let for ham.

Vogelius er en lille Mand med et energisk og karakterfast Væsen. Han veed, hvad han vil, men kan vistnok ogsaa henfalde til en vis Stivhed. Han er et godt Hoved og har forstandige og grundfæstede Anskuelser. Han var en støt og paalidelig Højremand uden Svingninger eller Vaklen, og Højre beklagede af den Grund meget hans Bortgang, saameget mere, som det var at forudse, at Vogelius var den eneste Højremand, der kunde holde Kredsen.

Vogelius nyder i sin Hjemstavn megen Agtelse og Anseelse, og ogsaa paa Rigsdagen syntes man godt om den selvstændige og kvikke Mand. Der er næppe Tvivl om, at en længere Rigsdagsvirksomhed vilde have udviklet ham til en habil Politiker, han var alt en lovende, og man skal i hans korte Rigsdagsgjerning have Vanskelighed ved at paavise nogen Fejl eller Ukorrekthed.