Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/333

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

323

Winther.

Winther.

Dr. phil. Kjøbenhavn. Født den 20. Novbr. 1813.


Dr. phil. G. Winther er nu den eneste tilbageværende Rigsdagsmand, der uafbrudt har repræsenteret den samme Valgkreds ligefra den grundlovgivende Rigsdags Dage og til nu, Den 5. Oktober 1848 valgtes han første Gang i Aarhus Amts 1ste Valgkreds — Odder —, og han er derefter valgt 20 Gange i Træk. I dette Tidsrum af 33 Aar er der foregaaet store Forandringer herhjemme, i flere Retninger endog Omvæltninger, men Dr. Winther og hans Valgkreds have bevaret en uforandret Kjærlighed og Tillid til hinanden. Der har vel enkelte Gange været gjort Forsøg paa at fortrænge Winther, men disse Forsøg have været meget mislykkede, og først ved de to sidste Valg synes en virkelig Opposition at have været fremme; men det vil dog sikkert koste baade Tid og Anstrengelse, inden Dr. Winther kastes.

Det er et stort Spand af Tid, i hvilket Winther har deltaget i vort politiske Liv, og da han paa ingen Maade har været nogen uvirksom Deltager, følger det af sig selv, at hans Navn har været fremme i alle de vigtige Begivenheder, der betegner vor konstitutionelle Udvikling siden 1849.

Winther var oprindelig theologisk Kandidat, og havde begyndt at ofre sine Kræfter i den pædagogiske Gjerning. Han erhvervede sig den filosofiske Doktorgrad for en Afhandling, hvis fulde Originalitet dog senere er bleven bestridt, og stod saaledes vel rustet til at gaa Skolens trange Vej. Men hans Skæbne havde bestemt det anderledes. Det Frihedsliv, der i Slutningen af Fyrrerne var begyndt at røre sig herhjemme, greb ogsaa denne unge Mand og gav hans medfødte demokratiske Tilbøjeligheder Udvikling og Form. Saasnart der blev Tale om Rigsdag herhjemme, meldte han sig og stillede sig, som sagt, den 5. Oktbr. 1848 i Odder til den grundlovgivende Rigsdag samt besejrede med 260 Stemmer imod 207 Overkrigskommissær Holst. Winthers praktiske Sans aabnede snart hans Øje for, at den politiske Gjerning, navnlig i hine Dage, særlig egnede sig til Fremme