Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/334

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

324

Winther.

for industrielle Formaal, og den Brandforsikring, han paa et demokratisk Grundlag, oprettede for Jylland, slog udmærket an og har forøvrigt gjort megen Nytte, ligesom den paa en Gang gav hans Indflydelse en mægtig Støtte og hans økonomiske Stilling Uafhængighed og Grundfæstelse. Endnu den Dag idag virker Winthers „Brandkasse”, vel ikke altid hensynsfuldt, men iøvrigt godt og vistnok forsvarlig. Hans Eksempel blev fulgt af Andre, og Assuranceindustrien maa for de forløbne 30 Aars Vedkommende indregisteres som en vigtig Faktor i vort politiske Liv. Den blev mere end et Levebrød, den blev en Løftestang for Indflydelse og Betydning og et Centrum for Agitationen, Den var klogt opfunden og blev klogt gjennemført og benyttet, Dr. Winther satte et Blad „Nørrejydsk Tidende” i Forbindelse med sin Brandkasse, og skjøndt det vel nærmest har indeholdt Foreningsmeddelelser, har det dog ogsaa ydet mangt et Tendentsbidrag i Politikens Tjeneste.

Winther har i een Retning været en meget konsekvent Politiker: han kom ind paa Rigsdagen som „Demokrat” og som saadan staar han den Dag idag, men indenfor dette meget elastiske Begreb har han i Aarenes Løb havt vekslende Standpunkter. Hans politiske Stade kan indtil 1866 sammenfattes i den ene, men dog temlig tydelige Betegnelse: Tschernings Discipel. Han blev i sin Tid kaldt Tschernings Adjutant, og det med fuld Ret, thi han var en lydig Overbringer af de Ordrer, der udgik fra Tschernings Hovedkvarter, og han udførte sin Del af dem med stor Punktlighed. Tschernings geniale og storslaaede Ideer bleve vel traadte noget flade af den alt andet end geniale Winther, men Meningen var god og blev ogsaa paaskønnet af den store Fører.

Det Forhold, hvori Winther kom til ham og til Bondevennepartiet, skaffede ham ikke ringe Indflydelse i vore første Frihedsaar. Han regnedes den Gang blandt Demokratiets Førere, og han blev en ømskindet og tit ramt Skive for den da saa mægtige nationalliberale Presses Vittigheds-Pile. Som et Vidnesbyrd om hans Indflydelse den Gang kan anføres, at han den 8. Januar 1856 blev valgt af Folkethinget til Rigsraadet efter Loven af 2. Oktober 1855, ligesom han blev valgt til Medlem af de vigtigste Udvalg.