Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/336

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

326

Winther.

unægtelig holdt Skik. Ogsaa da den „Midlertidige” behandledes i Sommeren 1881, var han blandt dem, der sikrest paaviste de konstitutionelle Ulemper ved dens ubegrænsede Varighed. Han arbejdede af den Grund trolig paa et Forlig om Finantsloven, for derved at fjerne den „Midlertidige”, men hans Virken var, som bekjendt, uden Resultat.

Winther er i det Hele en klog eller i alle Tilfælde dog en ganske snild Mand. Det har han ikke blot vist ved ovennævnte Lejligheder, men ogsaa ved hans Evne til at gribe en Situation. Det var saaledes snildt af ham at slutte sig saa varmt til Bjørnbak i Viby, med hvem han dog sikkert ikke havde mange Berøringspunkter, men han saae meget rigtigt, at derved fik han ovre i Jylland et ægte folkeligt Relief og blev tryg i sin Valgkreds, medens Bjørnbak lettere end nogen Anden kunde have kastet ham ud af den. Han blev en af Førerne for „jysk Folkeforening”, der forøvrigt aldrig fik nogen Betydning, men som sikrede ham en Popularitet udenfor Rigsdagen, som han ikke længere har i den.

Winther har vistnok været den Rigsdagsmand, der har stillet flest Forslag, dels i Lovsform og dels som Ændringer. Han havde i mange Aar en formelig Mani derfor og en tilsvarende for efter en kort Tids Forløb at tage sine Forslag tilbage. Han har naaet en vis Berømmelse i den Retning. Men saa havde han en Gang Held eller, om man vil, Uheld med sig. Et vigtigt Forslag af ham, om det kongelige Teaters Gjæld og økonomiske Fremtidsstilling, fik ved den store Spaltning i Venstre, en uventet Chance for sig, og den benyttede han saa vel, at hans Forslag sejrede. Derved erhvervede han sig Krav paa varm Anerkjendelse fra alle Kunstvenners Side, og hans og Zahles Navn vil i Fremtiden paa en smuk Maade være knyttede til det kongelige Teaters Bygning og tildels betryggede Stilling. Men siden han har havt det Held med sig, er hans Mani for at stille Forslag kjendelig aftagen.

Winther er en god Taler og en øvet Parlamentariker. Han taler ofte og med stor Lethed, men uden synderlig Dybde eller Grundighed. Han griber en Tanke og spinder paa den en lang Ende, uden at han selv ved, hvorledes han skal komme iland; han truer mange Gange med at slutte, men saa saar han