Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/347

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

337

Dønnergaard. — Goos.

gjør ved sin Mangel paa Mandighed og Alvor et fremtrædende „jomfrunalsk” Indtryk.

Men han er jo ung, og han har Evner, saa Ingen kan vide, hvad Fremtiden kan gjøre ud af ham.

Ved de to sidste Valg har han med stort Stemmetal holdt Kredsen.


Goos.

Professor juris ved Kjøbenhavns Universitet. Født den 3die Januar 1835.


Bille var gaaet bort for at anvende sine glimrende Evner i Diplomatiens Tjeneste. Kjøbenhavns femte Valgkreds, Landets største og uroligste Kreds var derved bleven ledig, og det gjaldt om at give Bille en værdig Efterfølger.

Det var ikke med nogen ubetinget Begejstring, at man i Højre hørte Professor Goos nævne som en saadan. Man vidste, at han var en fortræffelig Personlighed og en af vore mest ansete Retslærde, men det hed sig samtidig, at hans politiske Anskuelser ikke vare stærkt befæstede, og at han havde en stærk Heldning over imod Venstre; men da man i det Hele fik fuldt ud tilfredsstillende Erklæringer med Hensyn til hans almindelige politiske Standpunkt, akcepteredes hans Kandidatur med Glæde, og han blev altsaa Højres Mand, medens Socialisterne og Venstre samlede sig om Kjøbmand Mundberg.

Høire kom hurtig til Erkjendelse af, at det trufne Valg var særdeles heldigt. Paa de stormende Vælgermøder klarede Goos sig fortræffelig og indtog et rent og uomtvisteligt HøjrestandPunkt. Paa selve Valgdagen den 29de Septbr. 1880 besvarede han med megen Dygtighed en Syndflod af Interpellationer og stod sig i det hele som en Mand. Han valgtes da ogsaa med det største Stemmetal, nogen dansk Rigsdagsmand hidtil har faaet, nemlig 2611 Stemmer imod 1328.

Goos er født i Rønne paa Bornholm den 3die Jan. 1835, blev ikkun 16 Aar gammel en udmærket Student og kun 22 Aar gammel juridisk Kandidat med bedste Karakter baade til