Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/355

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

345

M. Andersen. — Andræ.

saa forblindet af Partihensyn, at han ikke tør tage et selvstændigt Standpunkt. Tværtimod har han nu og da vist, at han tør trodse Venstreopinionen og gjøre en egen Opfattelse gjældende, som han da forsvarer med Energi og Dygtighed. Saaledes indtager han i Skolesagen, hvor han jo er paa sit eget Felt, et Stade, der er meget afvigende fra hans Partifællers, og han holdt herom for et Par Aar siden en Tale, der gjorde en vis Opsigt ved sin Forstandighed og Selvstændighed.

Men ellers sidder han, som sagt, i Reglen stille og ubemærket paa sin Plads og røgter uden Bram sin Gjerning. Han er en brav, veltænkende og afholdt Mand, maaske nok lidt lun og forsigtig, men ikke mere, end der er ejendommeligt for Jydens Natur. Han roses som en dygtig og samvittighedsfuld Skolemand.

Nu til Efteraaret er hans Valgperiode udløben; men hvis ellers hans Alder og Kræfter tillader ham at modtage nyt Valg, og hvis han iøvrig selv ønsker det, er der vistnok ingen Tvivl om, at han vil blive gjenvalgt; thi i det Store og Hele har han været det Program tro, paa hvilket han er valgt. Han vil heller ikke paa nogen Maade være af dem, man helst bør se udelukket fra vore lovgivende Forsamlinger.


Andræ.

Gehejmeetatsraad. Kjøbenhavn. Født den 14de Oktober 1812.


Gehejmeetatsraad Andræ hører til vort politiske Livs Veteraner. Han har kæmpet i Frihedsgeledderne lige siden Trediverne, og endnu den Dag idag bærer han Vaaben under samme Flag. Han havde valgt den militære Løbebane og ansaas alt tidlig for en ualmindelig dygtig og lovende Officer. Han hørte til det første Hold, der gjennemgik den militære Højskole, og ved Siden af ham stod da saadanne Mænd som Flensborg, Trepka, Bülow og Steinmann.

Andræ bestod sine Eksaminer med Udmærkelse og viste sig som en glimrende Matematiker. Han traadte fra Højskolen ind