Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/362

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

352

Bonne. — Brasch.

A. B. Wøller, og ved Valget til Rigsdagens Folketing samme Aar stillede han sig slet ikke. Derimod valgtes han i 1866 ind i Landstinget, hvor han beholdt sit Sæde i mange Aar. Ved det sidste almindelige Landstingsvalg i 8de Kreds traadte han frivillig tilbage, og det lykkedes da Venstre at sætte Fuldmægtig Lomborg ind i hans Sted. Denne Sidste døde imidlertid ikke længe efter og ved det derved følgende Suppleringsvalg modtog Bonne den indtrængende Opfordring, der rettedes til ham om at stille sig paany, og han valgtes da atter. Nu er han flyttet til Kjøbenhavn, og han vil saaledes ikke oftere kunne vælges i sin gamle Kreds, ligesom han jo ogsaa, naar Valgperioden udløber, vil have naaet en Alder, der ikke plejer at anspore til fornyet Rigsdagsgjerning.

Bonne hører til de Stille paa Rigsdagen; man hører sjælden noget til ham eller fra ham. Han passer sin Dont, sidder paa sin Plads, tager Del i Udvalgsarbejderne, men taler saare sjælden. Han er en alvorlig og meget paalidelig Højremand og skal være ganske velbegavet, navnlig meget praktisk anlagt.

I sin tidligere Hjemstavn nød han stor Agtelse og Anseelse og blev meget brugt i kommunale Hverv, og der, ligesom paa Rigsdagen, var den sindige, rolige og betænksomme Mand meget afholdt. Saadanne stille Kræfter have ogsaa deres Betydning og medvirke deres til det Præg af Sindighed og Alvor, der hviler over, og ogsaa rettelig bør hvile over vort Førstekammer. I Folketinget har den megen Staahej hjemme; i Landstinget kræver man Sindighed, Betænksomhed og en mere stilfærdig Tone.


Brasch.

Konsul og Brænderiejer i Hobro. Født den 15de Marts 1817.


I 1858 valgtes Konsul Brasch første Gang ind i Landstinget og har siden uafbrudt havt Sæde der.

Han havde gjort sig bekjendt som en meget dygtig og virksom Forretningsmand og som en Mand med Interesse for og Lyst