Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/361

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

351

Blom. — Bonne.

allerede har tjent Snorene og snart kan vente Spauletterne. Det er naturligvis mest tekniske Sager, hvormed han giver sig i Lag, og navnlig da militære Spørgsmaal. Han er en varm Ven af Kjøbenhavns Befæstning og en af de dygtigste Forkæmpere for denne Plan i Landstinget. Da Befæstningsplanen var til Behandling forleden, holdt han et ligesaa fortrinligt som indtrængende Foredrag, hvori han med sjælden Klarhed kastede de usagkyndiges Indvendinger overende. Hans Eksempler fra Polens militære og politiske Historie vare af stor Vægt og Fremstillingen af dem var gribende.

Han taler godt og flydende, hans Sprog er rent og føjer sig let for ham, og hans Udviklinger ere overordentlig klare og logiske; men hans Mæle er tykt, saa at hans Stemme lyder uskjøn og har en ilde klingende Bilyd. Blom er en ivrig Højremand med udviklede og velfunderede Anskuelser, men han hører vistnok paa den anden Side til dem, der gjerne række Haanden til et ærefuldt Forlig. Han er et fortrinligt Hoved og ganske sikkert i militær Henseende en virkelig Akvisition for vor Rigsdag. Der gjemmes maaske i ham Kræfter, som, naar de faar Tid til at udvikle sig, kunne blive til Ære for Landet og til Gavn for den Stand, han tilhører.


Bonne.

Kammerraad, tidligere Ejer af Gammellund paa Mors, nu i Kjøbenhavn. Født den 16de August 1815.


Kammerraad Bonne, der er Landstingsmand for 8de Kreds, er meget lidet bekjendt og har ogsaa kun i ringe Grad gjort sig bemærket. Han begyndte sin politiske Virksomhed som Folketingsmand, idet han den 14de Juni 1858 uden Modkandidat valgtes ind i Folketinget for Nykjøbing paa Mors. Ogsaa den 14de Juni 1861 kaaredes han uden Modkandidat, men ved Valget til Rigsraadets Folketing i 1864 besejredes han af Kjøbmand