Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/360

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

350

Berg. — Blom.

Regjeringen i dens Kamp mod Folketingets Overgreb er han dog paa ingen Maade noget viljeløst Redskab i dens Haand. Han har sin selvstændige og upaavirkede Opfattelse af Situationen, og hans Blik er aabent for de Fejl og Misgreb, der begaas fra begge Sider.

Sin Gjerning passer han samvittighedsfuldt og følger godt med. I det Hele hører han til Højres gode Kræfter i Tinget, og han, der iaar skal paa Omvalg, kan vistnok, naar ikke særlige Hindringer træder i Vejen, gjøre temlig sikker Regning paa at beholde sit Sæde i Tinget.

Den høje nette Mand har noget meget velvilligt og tiltalende i sit Væsen, der gjør ham afholdt baade af Meningsfæller og Modstandere. Han skal være en dygtig Landmand, og han er Landvæsenskommissær samt tillige Medlem af Landmandsbankens Bankraad. Hans mest fremtrædende Egenskaber ere Soliditet, Virkelyst og Arbejdsdygtighed.


Blom.

Oberstløjtnant i Artilleriet. Kjøbenhavn. Født den 24de December 1830.


Landstinget led et meget føleligt Tab da den ansete, særdeles dygtige og meget afholdte General Jonquières temmelig pludselig afgik ved Døden. Man samlede dog ikke i Valget af hans Eftermand, ti med en mærkelig Hurtighed og Enstemmighed nævnedes Blom som den naturligste Arvtager af den Afdødes Rigsdagsgjerning. Blom er anset for en fortræffelig Artillerist, og han har en meget smuk Krigshistorie; han har derhos i Militære Fagskrifter vist sig som en Teoretiker af Rang. Derfor vare Alle enige om, at en bedre Afløser af Jonquières vanskelig kunde faas.

Blom valgtes da ogsaa saa godt som enstemmig; men hans Rigsdagsgjerning har endnu været altfor kort, til at der deraf kan drages paalidelige Varsler. Han har dog alt flere Gange været i Ilden og vist sig som en modig og dygtig Soldat, der