Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/359

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

349

Andræ. — Berg.

Opfinder af den geniale Forholdstalsvalgmaade, der stadig bruges ved Valgs Foretagelse i vort Folketing, men, underligt nok, ikke i det Ting, hvoraf han selv er Medlem. Han var den Første i Evropa, der udfandt denne Valgmaade, der sikrede Minoriteten en forholdsmæssig Indflydelse; senere have andre uafhængigt af ham, udfundet lignende Systemer, men endnu er vistnok hans det mest praktiske og mest fuldendte.


Berg.

Proprietær til Store Vejlegaard i Kjøbenhavns Amt. Født d. 17. Septbr. 1827.


Landstinget har ogsaa sin Berg, men denne er rigtignok af en helt anden Kaliber, end Folketingets. Uligheden er iøjnefaldende; ligesaa højstilet og svulstig den sidste er, ligesaa besindig og jordstræbende er den Anden. Folketingsmanden har langt Fortrinet i Evner og Begavelse, men Landstingsmanden naar sikkert videre i virkelige Resultater ved sin praktiske Sans og sin Stræben efter at naa det Maal, der ligger nærmest for Haanden.

Berg har arbejdet sig frem til politisk Virksomhed igjennem den kommunale Gjerning. Beboerne i hans Sogn lagde tidlig Beslag paa hans Arbejdslyst og praktiske Evner og valgte ham ind i Sogneraadet, hvor han blev Formand. Derfra avancerede han i 1865 ind i Amtsraadet, hvoraf han siden har været et meget brugt og nyttigt Medlem. I 1871 blev der en Plads ledig i 2den Landstingskreds, og Opmærksomheden henledtes da paa den ansete og dygtige Kommunalmand. Han valgtes og har siden været Medlem af Landstinget.

Nogen betydelig Rolle har han ikke spillet der, men han har hørt til de solide og trofaste Kræfter, hvori dette Ting navnlig søger sin Støtte. Han taler sjælden og kun i Sager, hvori han har særlig Indsigt, men det er da altid sunde og forstandige Bidrag han giver til Debatten, og han taler godt og let forstaaelig. Skjøndt ivrig Højremand og absolut støttende