Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/358

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

348

Andræ.

Reglen den finantsielle Side af vort Forsvarsvæsen, at han Aar efter Aar drøfter, og ihvorvel hans Udtalelser næsten altid gaa den overvejende Stemning imod og ere stærkt ironiserende og kritiserende til begge Sider, saa imødeser man altid Talen med Forventning og hører den med Fornøjelse; ti den er stedse klar og ypperlig og ofte rig paa nye og originale Synspunkter. I de seneste Aar ere Betragtningerne dog blevne noget ensformige. Han synes, nærmest af finantsielle Grunde, at være en afgjort Modstander af Kjøbenhavns Befæstning. Ellers tager han som sagt sjælden Ordet, og han er i det Hele ikke noget virksomt Medlem af Tinget, men Alle ere dog glade ved at vide ham der; ti der er noget beroligende i den Følelse, at en Mand med hans Evner og hans Karakter er tilrede, om der i en alvorsfuld Stund skulde blive paatrængende Brug for dem.

Han er med Aarene bleven konservativ, og det er gaaet ham som saamange af vore begejstrede Frihedshelte; den praktiske Erfaring har slukket Ilden og bragt mangen glødende Ungdomsillusion til at briste. Men uagtet sin almindelige Samstemning med Tingets Flertal, staar han dog ene i Tinget med mange sære og noget forgjemte Anskuelser. Han er i mange Henseender i Tinget, hvad Monrad er bleven udenfor det.

Han er, som ofte sagt, en ypperlig Taler med en sjælden Klarhed og Stringents. Stemmen er kraftig og ren, men maaske noget haard. Sproget føjer sig i en ualmindelig Grad smukt for ham, og han kan være baade vittig og aandfuld. En Tale, han for flere Aar siden holdt imod Titlers Afskaffelse vakte Opsigt ved sin Humør og Ejendommelighed. Han hører i det Hele til de bedste Kræfter, vort politiske Liv har frembragt, og det er en Ære for en Repræsentation at have en saadan Mand i sin Midte. Nu er han bleven gammel og graa, men han er endnu trods sine 70 Aar en rask og rørig samt fuldstændig aandskraftig Mand, som forhaabentlig endnu en lang Tid vil bevare sit Sæde og hævde sin Plads som det første kongevalgte Medlem.

Hans Navn vil nok bevares som en af de bedste Mænd i vor Friheds Ungdom; men selv om den praktiske Politiker Andræ skulde gaa i Glemme, saa har han sørget for at sætte sig et andet Mindesmærke, der vil holde i lange Tider. Det er som