Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/364

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

354

Breinholt.

Breinholt.

Proprietær til Vandborg-Vestergaard i Thy. Født den 18de Maj 1832.


Breinholt er udgaaet fra en rig og meget anset Slægt ovre i Vestjylland.

Igjennem flere Led havde Slægten vundet større og større Omraade, baade i almindelig Anseelse og i økonomisk og aandelig Retning. Et Vidnesbyrd om en ikke almindelig Modenhed og Blik for Tidens Krav kan udledes deraf, at Breinholts Fader, der havde udbredte Handelsforbindelser nede i Holsten, fandt paa at sætte Sønnen i Skole i Hamborg, hvorved denne selvfølgelig fik en Uddannelse, der gik videre og i en anden Retning end de fleste Proprietærsønners paa hin Tid i Jylland.

I Hamborg tilbragte Breinholt altsaa en Del af sin Ungdom, og navnlig i de bevægede Foraarsdage i 1848 fik han her, hvor han var de forskjellige Bevægelser saa tæt paa Livet, et Indtryk, der gav ham en for hans Alder tidlig Modenhed. Da Fjenden væltede ind over Danmarks Grænser, ilede den unge Danske, der havde arvet Fædrenes store Kjærlighed til Fødelandet, hjem til Danmark, og naaede efter allehaande Farer og Eventyr sin Fædrenegaard. Hans Ophold og Oplærelse i Hamborg, øvede en blivende Indflydelse paa den unge Mand, og dette i Forbindelse med alvorlige Selvstudier og mange senere Udenlandsrejser har givet ham et friere og mere overlegent Blik paa Forholdene, end de allerfleste af hans Standsfæller have.

Han blev alt i en ung Alder større Ejendomsbesidder og han kastede sig med Iver over Landbruget. Hans ualmindelige Evner og endnu ualmindeligere Kundskaber skaffede ham selvfølgelig hurtig en større Indflydelse, hvortil jo ogsaa hans økonomiske Uafhængighed bidrog. Der blev tidlig lagt Beslag paa hans Kræfter baade i kommunale og landøkonomiske Raad, men det bedste Vidnesbyrd om den Anseelse han nød, ligger dog deri, at han ikkun 28 Aar gammel valgtes ind i Landstinget.

I dette har han nu siddet i 12 Aar og har vist sig som et særdeles brugbart Medlem. Han er et godt Hoved med en let og klar Opfattelse. Han taler smukt, klart og godt; men det