Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/365

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

355

Breinholt. — Carlsen.

er ikke ofte, han tager Ordet. I Havnespørgsmaal, Vej- og Vandsager samt i Hegnsspørgsmaal anses han med Rette for en Avtoritet, og han tager altid livlig Del i Forhandlingerne om saadanne Ting, hvor hans Mening stedse høres med Opmærksomhed.

Han roses som et dygtigt og flittigt Medlem af Udvalgene. Mest Interesse synes han at nære for de jydske Havneanlæg; her har han gjort grundige Studier og baade i Blade og Pjecer yder meget værdifulde Bidrag til dette vigtige Spørgsmaals Drøftelse.

Breinholt er Højremand og staar i den staaende Strid afgjort paa Regeringens Side; men han er iøvrigt en meget selvstændig Natur, der selv danner sig sin Mening, som han meget vel forstaar at begrunde. Han er en meget frisindet Mand, der paa flere Omraader har Mod til at gaa videre end de fleste af hans Kolleger paa Tingets Højreside.

Han har enkelte Gange med Held og Virkning taget Del i den politiske Kamp ude i Landet.

Den smukke, ungdommelige og intelligent Udseende Mand har et særdeles vindende Væsen og en tiltalende Frejdighed i sin Optræden. Han er meget agtet og afholdt af alle. Al sin Tid og sine Kræfter anvender han i det offentliges Tjeneste, hvilket jo hans økonomiske Uafhængighed tillader ham. Foruden andre Tillidshverv er han ogsaa Klitinspektør, og har han nogen Tid tilovers, bruger han den gjerne til at sysle med en eller anden Sag af almindelig Interesse. Han har alt gjort god Nytte; men han er ung nok til at man endnu tør vente meget af ham.


Carlsen.

Kammerherre, Hofjægermester, Besidder af Stamhuset Gammel-Kjøgegaard. Født den 28de Oktober 1810.


Kammerherre, Hofjægermester Carlsen til Gammel-Kjøgegaard har lige fra sine Manddomsdage ofret sine bedste Kræfter i Fædrelandets Tjeneste. Efter at være bleven Student tog han,