Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/367

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

357

Carlsen.

uden at kjede sig, saa interessante, belærende og vækkende ere hans Samtaler, og han skal kunne kaste et mærkeligt aandrigt og idealt Strejflys over mangen en Hverdagssituation, som andre Dødelige kun se i Hverdagsbelysning.

Carlsen var besvogret med Grundtvig, og denne har vistnok i flere Retninger øvet Indflydelse paa Carlsens Syn og hele Udvikling. Ligesom han i kirkelig Henseende tilhører den grundtvigianske Retning, saaledes er det ogsaa rimeligt, at den store Mand fik nogle af sine politiske Særanskuelser overførte paa Carlsen. Saameget er i alt Fald vist, at denne i mange Aar havde en forholdsvis høj Stjerne hos Venstre, saa at han endog nød den Ære at figurere paa Partiets fantastiske Ministerlister. Men heri maa der sikkert være sket en Forandring; ti Carlsen har i det sidste Par Aar saa bestemt som nogen taget Ordet for, at Landstinget skulde hævde sin Selvstændighed ligeoverfor Folketinget, og han har endog villet have et Slags permanent Landstings-Finantsudvalg nedsat, der skulde følge Finantsloven Skridt for Skridt ligefra dens Indbringelse i Folketinget og til dens Oversendelse til Landstinget. Den konservative og forstandige Mand har med sit praktiske Blik set, at før Landstinget træder aktivt op og hævder sin Ligeberettigelse i Gjerning, før faar Folketingsparlamentarismen ikke den Pæl igjennem Livet, som er nødvendig for vor rolige Udvikling. Sine Ideer har han endnu ikke kunnet sætte igjennem; men det er ganske sikkert fuldtud lykkedes ham at tage forsvarlig Afstand fra Venstre.

Carlsen var i sin Tid Formand for den store Sorøkommission, og han er nu Medlem af Rigsretten. Det er saaledes en Mand, der er brugt meget, og hvis Evner og Kræfter i høj Grad ere komne det Fædreland, han elsker saa varmt, til Nytte.