Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/369

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

359

Carstensen. — Cederfeld de Simonsen.

Carstensen er, som alt sagt, et meget godt og livligt Hoved. Han taler ualmindelig let og klart med en prægtig, klangfuld Stemme og med en elegant Behandling af Sproget. Det er en sand Fornøjelse at høre ham tale; ti foruden den formelle Skønhed er hans Foredrag forlenet med saamegen Liv, Varme og Inderlighed, at han nødvendigvis maa rive med. Han er en sjælden varm Fædrelandsven og altid rede til at kæmpe for sit Land, være sig i Gjerning eller Tale.

Carstensen er meget kundskabsrig, og navnlig en betydelig Sprogmand, der endog skal kunne tumle Russisk med Lethed. Han har set sig meget om i Verden og tjent i forskjellige fremmede Mariner, i hvilke han har deltaget i Kampe og farefulde Togter. Altid har han med stor Ære hævdet sin egen og sit Fædrelands Anseelse. Han er tillige en livlig Fortæller og har skrevet prægtige Smaating, hvor en Blanding af ægte Humør og sand og dyb Følelse har virket højst velgjørende.

Nu til Efteraaret er hans Valgperiode udløben; men der er næppe Tvivl om, at denne dygtige og varmtfølende Mand atter vil blive gjenvalgt.


Cederfeld de Simonsen.

Kammerherre, Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde paa Fyn. Født den 24de September 1817.


Kammerherre Cederfeld de Simonsen er født i Odense, hvor Faderen var Stiftamtmand. Han blev Student, da han var 18 Aar gammel, og allerede Aaret efter blev han ved Faderens Død Besidder af det herlige Stamhus Erholm og Søndergaarde ved Odense. Trods den saa tidlig erhvervede økonomiske Uafhængighed fortsatte Cederfeld de Simonsen dog med Kraft sine akademiske Studier, saa at han kun 22½ Aar gammel var juridisk Kandidat med bedste Karakter til begge Prøver. Det er sikkert langtfra almindeligt, at en ung og rig Stamhusbesidder i den Grad lægger Alvor og Viljeskraft for Dagen, som den han ved denne Lejlighed udviste.