Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/374

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

364

Clausager. — Dresing.

Clausager er et meget godt Hoved og i det hele en forstandig Mand. Han tager sin Gjærning med stor Alvor og røgter den særdeles samvittighedsfuldt. Derhos er han en god Taler, der ædruelig og besindig, men paa en vægtfuld og tillidsindgydende Maade kan give sine Tanker Udtryk. Man kan være meget uenig med ham, men man vil alligevel høre med Interesse paa ham; ti han gjør fuldtud Indtrykket af at mene, hvad han siger. Han er vel en ivrig Venstremand og hævder sine Anskuelser uforbeholdent, men han er tillige en virkelig moderat Venstremand, hvem den bitre Strid er meget imod. Han gik sikkert hellere end gjærne med til en hæderlig Overenskomst. I de seneste Finantslovsdebatter i Landstinget har han taget livlig Del, og han har forfægtet sine Anskuelser med en vis Dygtighed. Ogsaa naar han taler ved en saadan Lejlighed, trænger han sin Person tilbage og fremsætter beskedent og fordringsløst sine Meninger. Han irriterer aldrig, spøger aldrig, men er altid meget alvorlig. Man sporer baade Besindighed og Eftertænksomhed i, hvad han siger.

Clausager er, som sagt, en fortræffelig Personlighed og en meget dygtig Rigsdagsmand. Talte Venstre mange saadanne Bønder i sin Midte, var Situationen sikkert lysere, end den nu er.


Dresing.

Proprietær til Voerbjerggaard ved Nørresundby Født den 29de August 1823.


Dresing er en gammel Rigsdagsmand, der alt kan se tilbage paa mere end 20 Aars politisk Virksomhed. Han er født i Kjøbenhavn og blev 18 Aar gammel Student fra Borgerdydsskolen paa Christianshavn. Seks Aar efter afsluttede han sin akademiske Løbebane ved at tage juridisk Embedseksamen. Han agtede at gaa Sagførervejen og blev i 1850 Sagførerfuldmægtig i Kjøbenhavn, men samme Aar blev han Administrator af Rødsleth Gods samt Forpagter af sammes Teglværk, og dermed op-