Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/375

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

365

Dresing.

gav han sin juridiske Løbebane og kastede sig over Landbruget. I 1856 overtog han den Svigerfaderen tilhørende Ejendom Voerbjerggaard, som han siden har ejet og drevet. Han var nu helt og holdent Landmand; men hans gode Evner og Arbejdslyst drev ham ud over videre Felter, saa at han snart kom ind i en kommunal Virksomhed, hvor hans praktiske Anlæg kom ham til god Nytte. Ogsaa i Landboforeninger tog han virksom Del, og han blev administrerende Direktør for Brandforsikringen for rørlig Ejendom i Aalborg og Hjørring Amter.

Det var klart, at en Mand med Dresings Evner maatte være et brugeligt Rigsdagsemne, og det varede da heller ikke længe, inden han blev draget frem. I Nørresundby var Zahle i 1855 valgt til Folketingsmand, men man var ikke synderlig begejstret for ham, og formaaede derfor Dresing til i 1861 at stille sig imod ham. Han slog Zahle med 382 Stemmer imod 268 og i 1864 besejrede han ham ogsaa, men rigtignok først efter en meget haard Kamp og med kun 9 Stemmers Overvægt. Aaret efter søgte Dresing ogsaa at komme ind i Rigsraadets Folketing, men blev slaaet af Pastor V. Schøler, og i 1866 under Grundlovskampen lykkedes det paany Zahle at vriste Kredsen fra Dresing. Denne blev dog ikke i lang Tid udenfor Rigsdagen, thi allerede 4 Maaneder efter valgtes han ind i Landstinget, hvor han siden uafbrudt har havt Sæde.

Dresing har været et nyttigt og meget virksomt Medlem af Landstinget. Han har vel ikke været særlig fremtrædende i Debatten, men af de fleste vigtige Udvalg har han været Medlem, og han har i det hele været draget meget frem ved Besættelsen af Tillidshverv. Thi Dresing skal drages frem, han trænger ikke selv paa; men Erkjendelsen af hans praktiske, solide Brugbarhed, har ledet hans Kolleger til en flittig Brug af hans Evner.

Dresing er en velbegavet Mand, men navnlig en praktisk, solid og vederhæftig Natur. Han gjør sit Arbejde stille og bramfrit, men meget godt. Der er over hans smukke og intelligente Person et Præg af Vederhæftighed og Besindighed, der gjør et tiltalende og trygt Indtryk. Han taler godt, lidt sindig og betænksomt, men klart og forstandig. I den politiske Kamp staar han afgjort paa Højres Side og vil paa ingen