Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/376

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

366

Dresing. — Lars Eriksen.

Maade se Landstingets ligeberettigede Stilling anfægtet, men han hører paa den anden Side vistnok til dem, der med mest Sorg og Bekymring ser Konflikten tilspidset.

Han hører til Landstingets gode Kræfter, til dem, man kan stole paa, saavelsom til dem, der hverken forhaste eller forivre sig. Det er i Erkjendelse af hans Nytte og Brugbarhed, at Landstinget har valgt ham til Statsrevisor. Dresings Valgperiode udløbet til Efteraaret; men der er ingen Tvivl om, at der vil blive gjort alt for at sikre denne dygtige og paalidelige Højremands Gjenvalg.


Lars Eriksen.

Væver og Landbruger i Anderup paa Fyn. Født den 5te September 1826.


Væver Lars Eriksen har ogsaa en lang Rigsdagsvirksomhed at se tilbage paa, først som Folketingsmand og senere som Landstingsmand. Han stillede sig første Gang til Folketinget den 14de Juni 1858 imod Gaardfæster H. C. Johansen, men faldt med en meget smuk Minoritet. I 1861 forsøgte han sig atter forgjæves, men trængte dog denne Gang endnu stærkere ind paa Livet af Modstanderen. Saa døde Johansen, og den 14de Januar 1864 valgtes Eriksen, dog kun med 6 Stemmer flere end Modkandidaten. Han valgtes derefter tre Gange itræk, deraf de to Gange til Rigsraadets Folketing; men ved det første Valg under Grundlovskampen i 1866, slog Gaardmand Chr. Madsen ham med faa Stemmers Overvægt. Fire Maaneder efter var der Valg paany, og Eriksen tilbageerobrede da Kredsen med 632 St. imod 522. I 1869 fortrængtes Eriksen paany, denne Gang af Sognefoged Lars Andersen, og senere har han ikke været fremme som Folketingskandidat, idet han allerede Aaret efter valgtes ind i Landstinget, hvor han siden har haft Sæde.

Eriksen var en ganske dygtig Folketingsmand, der navnlig gjorde sig bemærket ved sin selvstændige og uafhængige Op-